Förordning (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

3 av 15 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1026). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


4 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skolhuvudman. Förordning (2011:539)

5 §

  Statsbidrag får lämnas till en skolhuvudman för åtgärder enligt 1 § 1 för elever i förskoleklassen och i årskurs 1-3 och, i begränsad omfattning, för elever i årskurs 4-10 som är i behov av särskilt stöd.

Statsbidrag enligt första stycket lämnas för åtgärder som avser personalförstärkningar i verksamheten, kompetenshöjande insatser för lärare som arbetar inom verksamheten och andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Förordning (2011:1026)

9 §

  Utöver den ram som anges i 8 § beräknas för varje kommun en bidragsram på följande sätt.

Den ena hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna på grundval av varje kommuns andel av det totala antalet elever i årskurs 1-3 i Sverige.

Den andra hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna på grundval av den genomsnittliga andelen elever i skolor med offentlig huvudman och fristående skolor i kommunen som i sista årskursen inte har nått målen i ett eller flera av ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska under 2008-2010.

Utifrån den ram som har beräknats för varje kommun tilldelas varje skolhuvudman i kommunen bidrag utifrån antalet elever i årskurs 1-3. Förordning (2011:539)