Förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

9 av 33 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:125). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation upphävdes 2015-05-01 genom SFS 2015:208


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  Även länsstyrelsen får lämna stöd enligt denna förordning.
Det som enligt förordningen gäller för Verket för innovationssystem ska då, med undantag för 18-20 och 30 §§, tillämpas på länsstyrelsen.

I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2010:1762)

2 a §

  Tillväxtverket prövar, inom sitt verksamhetsområde, frågor om sådant stöd till innovationskluster som avses i 20 §.
Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

Vid prövningen tillämpas 21-24 b och 29 §§. Det som sägs där om Verket för innovationssystem ska då tillämpas på Tillväxtverket. Förordning (2012:125)

11 §

  När de stödnivåer som anges i 12-20 §§ bestäms ska hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de angivna nivåerna. Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.

De stödnivåer som fastställs i denna förordning gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av unionen, såvida inte projektet omfattas av villkoren för unionens finansiering inom ramen för ramprogrammen för forskning och utveckling som antagits i enlighet med avdelning XVIII i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt respektive avdelning II i fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen. Stöd till forskning, utveckling och innovation kan inte heller kumuleras med stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse om finansieringen avser samma stödberättigande kostnader.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmottagare inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en offentlig myndighet, leder till att en stödmottagare på kort eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i konkurs. Förordning (2010:795)

17 §

  Stöd får lämnas till nystartade innovativa företag under förutsättning att företaget är att anses som litet enligt 5 § och har existerat under kortare tid än sex år vid den tidpunkt då stödet beviljas samt att företaget
   1. genom en bedömning av en från stödmottagaren oberoende expert kan påvisas under den närmaste framtiden komma att utveckla produkter, tjänster eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i unionen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller,
   2. har kostnader för forskning och utveckling som utgör minst 15 procent av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet beviljades eller, i fråga om företag utan finansiell historik, att det kan styrkas att forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företagets kostnader.

Stödet får lämnas till företaget med högst motsvarande en miljon euro under den period då det kan betecknas som ett nystartat innovativt företag. Stödet får kumuleras med annat stöd till forskning, utveckling och innovation.
Förordning (2010:795)

22 §

  Innan Verket för innovationssystem beslutar om stöd som överstiger vissa beloppsgränser ska Europeiska kommissionen ha godkänt stödet enligt följande:
   1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro per företag och projekt vid grundforskning, motsvarande 10 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie vid tillämpad forskning och motsvarande 7,5 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie för övriga projekt.
   2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer inom tjänstesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag och projekt.
   3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per kluster.

Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och inte omfattas av kravet på individuellt godkännande enligt första stycket, ska information om stödet lämnas till Europeiska kommissionen senast tjugo arbetsdagar efter det att stödet har beviljats. Förordning (2010:795)

24 §

  Verket för innovationssystem får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2011:1487)

24 a §

  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 24 § 1-3 föreligger. Förordning (2011:1487)

24 b §

  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 24 a § ska Verket för innovationssystem besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får verket efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.
Förordning (2011:1487)

29 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 § får dock inte överklagas.
Förordning (2011:1487)