Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:571). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009-30 juni 2024.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning som
   1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, och
   2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Förordning (2019:571)

2 §

  En kommunal huvudman får beviljas att delta i försöksverksamheten genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryterande. Enskilda huvudmän som har godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får beviljas att delta i försöksverksamheten av Skolverket. Deltagande i försöksverksamheten får beviljas om huvudmannen
   1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, och
   2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning.

Skolverket får fatta beslut om deltagande i försöksverksamheten för högst 25 utbildningar. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över landet. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får varje år högst 30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ingår i försöksverksamheten ska högst 10 utbildningar avse matematik eller naturvetenskapliga ämnen, högst 10 utbildningar avse samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen och högst 5 utbildningar avse teknikvetenskapliga ämnen.

Skolverkets beslut enligt första stycket ska fattas efter samråd med Universitetskanslersämbetet. Förordning (2017:541)

4 §

  I gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare bestämmelser om gymnasieskolan som gäller för utbildningen i tillämpliga delar. Förordning (2011:522)

5 §

  Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas på annat sätt än vad som gäller enligt 3 kap. 1 och 3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039). Förordning (2011:522)

7 §

  Utbildningen ska bedrivas som en särskild variant eller nationell inriktning inom ett nationellt program.

Utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen innehålla gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Eget examensmål får inte finnas på utbildningar inom ramen för försöksverksamheten. Förordning (2010:233)

8 §

  I en elevs examensbevis eller studiebevis ska det antecknas att eleven gått en utbildning inom ramen för försöksverksamheten med spetsutbildning. Till beviset ska det fogas en beskrivning av spetsutbildningens innehåll.
Förordning (2011:522)

9 §

  Om en kommun har antagit en elev på en riksrekryterande spetsutbildning har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun enligt följande.

Ersättning ska lämnas med det belopp som framgår för respektive program och i förekommande fall inriktning enligt de föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Om 16 kap. 55 § första stycket skollagen (2010:800) inte kan tillämpas när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående gymnasieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av andra stycket. Förordning (2014:1001)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2019:571)