Förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

9 av 28 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:288). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Stöd enligt 7-10, 12 och 13 §§ får endast lämnas enligt
   1. kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag,
   2. kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning,
   3. kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001,
   4. kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1860/2004, eller
   5. kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

Om ett stöd som omfattas av första stycket 4 eller 5 beviljas sammanslutningar av företag eller andra organisationer för projekt som bedöms gynna flera företag ska stödbeloppet per företag beräknas efter antalet företag som avses gynnas av projektet.

Oavsett vad som anges i första stycket får stöd lämnas för åtgärder enligt 10 § andra stycket och 12 § tredje stycket.
Förordning (2008:666)

5 §

  Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av statligt stöd eller annat gemenskapsstöd, om de sammanlagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som anges i denna förordning. Om stödet lämnas enligt 2 § första stycket 4 eller 5 får de sammanlagda stöden dock inte medföra att de stödtak som anges i förordning (EG) nr 1998/2006 eller förordning (EG) nr 875/2007 överskrids. Förordning (2009:288)

10 §

  Stöd enligt 8 och 9 §§ betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till tjänsten.

De aktörer som avses i första stycket får beviljas stöd för kostnader för sin administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.
Förordning (2008:666)

12 §

  Stöd får lämnas till företag inom livsmedelssektorn med högst 50 procent av kostnaderna för tjänster som tillhandahålls av utomstående konsulter. Tjänsterna får inte vara av fortlöpande eller periodisk karaktär och får inte avse ett företags ordinarie driftsutgifter.

Stöd enligt första stycket betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till tjänsten.

De aktörer som avses i andra stycket får beviljas stöd för kostnader för administration av stödordningen. Stödet får inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.
Förordning (2008:666)

13 §

  Stöd får lämnas för att genomföra projekt som innebär
   1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp produktion och konsumtion av ekologiska produkter och handeln med dessa, eller
   2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter till konsumenter och samordning av distributionen av ekologiska produkter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer. Förordning (2009:288)

13 a §

  Om stödmottagaren är en organisation, en stiftelse, en institution eller en offentlig aktör får stöd enligt 13 § lämnas med högst 50 procent av kostnaderna eller, om det finns särskilda skäl, med högst 75 procent av kostnaderna. I annat fall får stöd lämnas med högst 30 procent av kostnaderna.

Under en treårsperiod får dock stöd enligt 13 § lämnas med högst 100 000 euro per stödmottagare. För små och medelstora företag får dock stöd alltid lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna om dessa överskrider 200 000 euro.

Stöd enligt 13 § betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna och kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i form av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till tjänsten. Förordning (2009:288)

19 §

  Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som lämnas till ideella föreningar, ekonomiska föreningar och allmännyttiga stiftelser.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kr. Förordning (2009:288)

22 §

  Jordbruksverket ska föra detaljerade register över de stöd som beviljas enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla alla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordningar (EG) nr 70/2001, 68/2001, 1857/2006, 1998/2006 eller 875/2007 är uppfyllda. Förordning (2008:666)

27 §

  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, utbetalning, tillsyn, återkrav och ränta. Verket får också meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2008:80
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008 och gäller till och med den 31 december 2010. Stöd enligt 8, 9 och 12 §§ som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 får dock beviljas först efter det att Europeiska kommissionen offentliggjort en sammanfattning av stödordningen på Internet.
Förordning (2008:666)