Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

8 av 17 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:613). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1972


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) får stöd lämnas till en kommun eller en enskild för projekt där man anlägger kanalisation för IT- infrastruktur. Den som samtidigt anlägger kanalisation för annan IT-infrastruktur än den nu aktuella kan inte få stöd enligt denna förordning för båda kanalisationerna.
Vid konkurrens mellan flera projekt som bedöms vara likvärdiga får företräde lämnas till det eller de projekt som samtidigt bedöms vara mest näringspolitiskt motiverade.
Förordning (2010:389)

2 §

  Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT- infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom tre år från det att ansökan kom in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt denna förordning. Förordning (2009:1066)

3 §

  Med kanalisation avses att rör eller liknande som är avsedda för IT-infrastruktur anläggs. Förordning (2010:389)

4 §

  Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av den länsstyrelse som enligt 8 § beslutar om stöd. Förordning (2016:613)

5 §

  I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, 14-16 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, 14-16 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2010:1761)

6 §

  I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentering och liknande kostnader som är nödvändiga för att samtidigt anlägga kanalisationen. Kostnader för att utnyttja mark får dock inte ingå i det stödberättigande underlaget.

Stöd får lämnas med högst femtio procent av det stödberättigande underlaget.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas till projekt som ska vara färdigställda och redovisade inom två år från det att stödet beviljades. Förordning (2009:1066)

7 §

  Länsstyrelsen i Örebro län ska ansvara för fördelningen av stödbeloppet mellan länen. För beredning av sådana ärenden ska Länsstyrelsen i Örebro län biträdas av en arbetsgrupp som består av företrädare från tre länsstyrelser, landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller samverkansorgan. Regeringen förordnar dessa företrädare. Förordning (2010:1761)

18 §

  Länsstyrelsen ska löpande föra statistik över antalet inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek.
Förordning (2010:389)