Förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

8 av 18 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1335). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. upphävdes 2016-02-01 genom SFS 2015:1035


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  I denna förordning avses med
   1. institut: dels bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker, dels kreditmarknadsbolag som har betydande utlåning på den svenska marknaden mot säkerhet i form av panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller som har en betydande andel av den utlåning på den svenska marknaden som riktar sig mot kommuner,
   2. garanti: ett oåterkalleligt garantiåtagande för ett instituts betalningsförpliktelser avseende en skuldförbindelse,
   3. skuldförbindelser: dels obligationer och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, dels penningmarknadsinstrument,
   4. förfallande skuldförbindelser: summan per den 30 oktober 2008 av institutets skuldförbindelser med en ursprunglig förfallodag under tiden från och med den 1 september 2008 till och med den 31 oktober 2009, och med en ursprunglig löptid som överstiger 90 dagar, och
   5. kreditswappar: swappar som är konstruerade i syfte att överföra kreditrisken när det gäller ett institut från en part till en annan. Förordning (2009:286)

3 §

  Garantier får endast lämnas för skuldförbindelser som är utgivna av institut som har
   1. säte i Sverige, och
   2. en kapitalbas som uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar jämförd med 5 § lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Förordning (2009:286)

4 §

  Garantier får lämnas för skuldförbindelser som
   1. är nominellt bestämda,
   2. ger avkastning endast i form av fast eller rörlig ränta beräknad på det nominella beloppet, eller skillnaden mellan emissionskurs och ett nominellt bestämt lösenpris på förfallodagen,
   3. har en löptid som överstiger 90 dagar men inte fem år,
   4. har registrerats eller kommer att registreras i ett avstämningsregister för institutet enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller, om skuldförbindelsen ges ut i utlandet, enligt sedvanliga regler på den marknad där skuldförbindelsen ges ut,
   5. är förenade med villkor som ger skuldförbindelserna en enkel och lätt genomlysbar struktur, och
   6. i övrigt är utformade enligt villkor som är sedvanliga på marknaden. Förordning (2009:286)

7 §

  Statens åtaganden för garantier som lämnas enligt denna förordning får vid varje tidpunkt sammanlagt uppgå till högst 750 miljarder kronor, varav högst 250 miljarder kronor får avse skuldförbindelser med en löptid mellan tre och fem år. Förordning (2010:1335)

8 §

  Åtagandena för de garantier som lämnas till ett enskilt institut får vid varje tidpunkt inte överstiga det högsta av
   1. summan av förfallande skuldförbindelser utgivna av institutet, och
   2. 20 procent av institutets inlåning på konto från allmänheten den 1 september 2008.

För två eller flera institut som ingår i en och samma koncern enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska beräkningen enligt första stycket göras för instituten gemensamt.
Förordning (2009:44)

9 §

  Villkoren för en garanti ska regleras genom avtal mellan institutet och staten genom Riksgäldskontoret. Villkoren ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll och uppföljning.

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under avtalstiden
   1. begränsar användningen av den statliga garantin i institutets marknadsföring av krediter,
   2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande befattningshavare i institutet som har den högsta sammanlagda ersättningen
      a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats före den 20 oktober 2008,
      b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från institutet, får inte beslutas under avtalstiden och omständigheter hänförliga till denna tid får inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats före avtalstiden får verkställas eller utbetalas under denna tid, samt
      c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare villkor än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, och
   3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för styrelseuppdrag begränsas till högst den nivå som beslutats före den 20 oktober 2008,
   4. ålägger institutet att vid följande tröskelvärden upprätta en plan för återgång till normal marknadsfinansiering
      a) om institutet har en utestående garanterad volym som uppgår till fem procent av den totala skulden, och
      b) det garanterade beloppet uppgår till minst 500 miljoner euro.

Villkoren i andra stycket 4 gäller om garantier utfärdas efter den 30 juni 2010.

Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall ingå avtal trots att de villkor som anges i andra stycket 2 och 3 inte är uppfyllda. Förordning (2010:472)

12 a §

  Vid bestämmande av avgiften enligt 11 och 12 §§ ska ett tillägg på 0,2-0,4 procentenheter göras beroende på institutets kreditbetygskategori vid utfärdandet av garantin.
Detta gäller för garantier som utfärdas efter den 30 juni 2010. Förordning (2010:472)

17 §

  Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2008:819

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008.
Garantier enligt förordningen får inte lämnas efter den 30 juni 2011. Förordning (2010:1335)