Förordning (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:477). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut upphävdes 2016-02-01 genom SFS 2015:1035


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


9 §

  Av artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följer att statligt stöd ska anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande innan det får verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2013:477)