Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter

2 av 20 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1073). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


10 §

  Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning), lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2009:1073)

13 §

  Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen senast den 31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalenderåret.

Deklarationen ska innehålla
   1. den avgiftsskyldiges namn och adress,
   2. uppgift om det fakturerade värdet av sålda produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
   3. beskrivning av dessa produkter, och
   4. uppgift om den kategori enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 som dessa produkter hör till.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett som inspektionen tillhandahåller. Förordning (2009:1073)