Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:972). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 §

  Försvarets radioanstalt ska bedriva den verksamhet som avses i 1 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Beslut enligt 5 b § första stycket lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får fattas av myndighetschefen i Försvarets radioanstalt eller dennes ställföreträdare. Förordning (2009:972)

3 §

  Försvarets radioanstalt ska till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten redovisa sådana sökbegrepp enligt 3 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som är direkt hänförliga till fysisk person och som används i signalspaningsverksamheten.
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får meddela föreskrifter om i vilken omfattning sökbegrepp i övrigt ska redovisas och på vilket sätt redovisningen ska ske. Förordning (2009:972)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2009:972)

6 §

  Försvarets radioanstalt får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samarbeta i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen och den nationella säkerheten. De uppgifter som myndigheten lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen. Förordning (2009:972)