Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:543). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Arbetsförmedlingen får för de ändamål som anges i 5 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ha direktåtkomst till följande uppgifter ur statistik- och tillsynsdatabasen om en person som får arbetslöshetsersättning:
   1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning och, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som personen tillhör,
   2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
   3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
   4. beräknad normalarbetstid,
   5. arbetsutbud i timmar per vecka,
   6. antalet dagar med ersättning och karens,
   7. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
   8. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
   9. för en person som för första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning, uppgift om huruvida detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 eller 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
   10. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,
   11. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
   12. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
   13. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,
   14. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan, och
   15. om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersättning lämnas. Förordning (2011:543)

3 a §

  Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, om det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.
Förordning (2011:543)

Whoops, looks like something went wrong.