Lag (2008:962) om valfrihetssystem

8 av 37 paragrafer (22 %) har ändrats i lag (2008:962) om valfrihetssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:934). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 kap. 1 §

  Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som omfattas av CPV-kod 79611000-0 eller 85000000-9 till 85323000-9 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling, i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008. Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-kod 85311300-5, 85321000-5 eller 85322000-2.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden. Lag (2016:1153)

1 kap. 3 §

  Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas inte vid handläggningen av ärenden enligt denna lag.
Lag (2018:831)

2 kap. 2 §

  Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som
   1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,
   2. avser tillhandahållandet av tjänster, och
   3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk underskrift.

Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska.
Lag (2016:572)

2 kap. 5 §

  Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell karaktär, och
   1. som till största delen finansieras av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,
   2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller
   3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet. Lag (2019:934)

2 kap. 7 §

  Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.

Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter likställas
   1. beslutande församlingar i kommuner och regioner,
   2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,
   3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, och
   4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.
Lag (2019:934)

4 kap. 5 §

  Vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande myndigheten tillämpas 22 § förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:831)

10 kap. 3 §

  En ansökan om rättelse enligt 1 § ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sitt hemvist.

En ansökan enligt 1 § andra stycket ska ha kommit in till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från det att underrättelse lämnats enligt 8 kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:856)

10 kap. 4 §

  Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Lag (2017:754)