Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:836). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om vilka uppgifter som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ska lämna till socialnämnden enligt 11 kap. 11-11 b §§ socialtjänstlagen (2001:453).
Förordning (2009:1200)

4 §

  Socialnämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande uppgifter om enskilda:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. beslut om rätt till arbetslöshetsersättning,
   3. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
   4. med vilket belopp arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut,
   5. vilka kalenderveckor och antal dagar utbetalning enligt 4 avser,
   6. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning, och
   7. beslut om avstängning från rätt till ersättning enligt 43-43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 § samma lag.

Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2013:689)

5 §

  Socialnämnden har rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om enskilda:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,
   3. en arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
   4. om en person är registrerad som öppet arbetslös eller som arbetssökande med förhinder alternativt, om personen är registrerad under annan sökandekategori,
   5. om en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och under vilken tidsperiod, och
   6. datum när en persons senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmedlingen.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2017:836)

6 §

  Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av följande uppgifter om enskilda:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. sammanlagda intäktsposter och överskott i inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och
   3. belopp och datum för återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2011:1470)

7 §

  Socialnämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av följande uppgifter om enskilda:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
   3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
   4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
   5. vilket belopp som har betalats ut, och
   6. datum för utbetalning.

Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden. Förordning (2009:1200)

Whoops, looks like something went wrong.