Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

14 av 32 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1280). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor upphävdes 2020-07-01 genom SFS 2020:486


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


2 §

  I denna förordning avses med

alkolås: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften,
antisladdsystem: ett tekniskt stödsystem som minskar risken för sladd,
bensin: sådan bensin som avses i drivmedelslagen (2011:319),
bilhyra: hyra av en bil utan förare för kortare tid än ett år,
diesel: sådant dieselbränsle som avses i drivmedelslagen,
förnybara bränslen: sådana förnybara bränslen som framställs ur förnybara energikällor enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG,
leasing: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett år. Förordning (2011:351)

3 §

  Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som uppfyller kraven för befrielse från fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § vägtrafikskattelagen (2006:227).
Förordning (2011:351)

5 §

  De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar.

Det kravet gäller inte
   1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen,
   2. utryckningsfordon,
   3. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller
   4. personbilar som är särskilt anpassade för personskydd.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in eller ingå leasingavtal om en personbil som inte är en miljöbil. Förordning (2014:1280)

7 §

  De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om och som inte är miljöbilar får släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte
   1. utryckningsfordon,
   2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller
   3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.
Förordning (2014:1280)

8 §

  Personbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet. Förordning (2014:1280)

10 §

  De lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om får släppa ut högst 230 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte
   1. utryckningsfordon,
   2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller
   3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.
Förordning (2014:1280)

11 §

  Lätta lastbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet. Förordning (2014:1280)

13 §

  Om det för en lätt lastbil saknas uppgift om koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, ska utsläppen enligt 10 § beräknas utifrån uppgifter i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register om motorns effekt, bilens tjänstevikt, angivet bränsle och växellåda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur beräkningen ska ske. Förordning (2010:1104)

17 §

  Kraven enligt 15 och 16 §§ gäller inte
   1. utryckningsfordon,
   2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet, eller
   3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.
Förordning (2014:1280)

18 §

  De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en typ som
   1. har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt tidigare protokoll i det europeiska krockprovningsprogrammet (Euro NCAP):
   - Frontal impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,
   - Side impact testing protocol version 4.1 eller 4.2,
   - Pole Side impact testing protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,
   - Assessment protocol version 4.1, 4.2 eller 4.3,
   - Seat belt reminder assessment protocol version 1.2,
   2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt 1,
   3. har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid bedömning enligt det senare Euro NCAP:s Assessment Protocol - Overall Rating version 5.0, fått minst 2 poäng för pisksnärtskydd och har bilbältespåminnare på förarplatsen och främre sittplatsen, eller
   4. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockegenskaper enligt kraven i 3. Förordning (2010:1104)

19 §

  De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara av en typ som
   1. har fått minst 14 poäng för fotgängarskydd vid provning enligt Euro NCAP Pedestrian Protocol version 5.1, eller
   2. enligt intyg från tillverkaren har motsvarande krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 14 poäng vid provning enligt 1. Förordning (2010:1104)

20 §

  Kraven enligt 18 och 19 §§ gäller inte
   1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen, eller
   2. fordon som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbevakningen använder i sin spaningsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in eller ingå leasingavtal om en personbil som inte uppfyller kraven i 18 och 19 §§. Förordning (2014:1280)

30 §

  Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphandlingar under det föregående kalenderåret. Av redogörelsen ska följande uppgifter framgå:
   1. hur många bilar som köpts in och leasats under året, fördelat på fordonsslag,
   2. hur många upphandlingar av bilhyra och taxiresor som har gjorts under året,
   3. med vilken teknik för drift som inköpta och leasade bilar är utrustade,
   4. hur stor andel av de inköpta och leasade personbilarna och lätta lastbilarna som är utryckningsfordon eller som är särskilt anpassade för personskydd,
   5. hur stor den sammanlagda volymen av förbrukat bränsle är för sådana miljöbilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med alternativt bränsle, fördelat på slag av bränslen och fordonsslag,
   6. hur stor andel av de inköpta och leasade bilarna och av de bilar som myndigheten äger eller leasar som är utrustade med alkolås, och
   7. vilka avsteg som myndigheten har gjort från bestämmelserna i denna förordning med stöd av 5 § tredje stycket, 9 §, 12 §, 20 § andra stycket, 22 § andra stycket, 25 eller 28 §, samt vilka särskilda skäl som har motiverat dessa avsteg. Förordning (2010:1104)

32 §

  Transportstyrelsen ska göra en uppföljning av myndigheternas redogörelser enligt 30 § och i den inkludera en sådan redogörelse som avses där för den egna verksamheten. Uppföljningen ska lämnas till regeringen senast den 1 april varje år. Förordning (2010:1104)