Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

17 av 31 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:147). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) ska främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i viss omfattning.
Förordning (2017:1269)

1 a §

  Formas ska
   1. genom systematisk utvärdering, analyser och sammanställningar av resultat från publicerad forskning ta fram underlag som kan utgöra ett vetenskapligt stöd för utveckling av kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder i arbetet med att uppnå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt,
   2. identifiera styrmedel och åtgärder inom miljöområdet vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om samt vilka behov av sådan kunskap som finns hos myndigheter och kommuner, och
   3. tillgängliggöra utvärderingarna, analyserna och sammanställningarna för myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer. Förordning (2017:1269)

2 §

  Formas ska inom sitt verksamhetsområde särskilt
   1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med forskning, såsom projektstöd, program, anställningar, stöd till forskare tidigt i karriären och samfinansierad forskning,
   2. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten, relevansen och nyttiggörandet för samhället även i ett internationellt perspektiv,
   3. utreda och analysera vilka forskningsbehov som är angelägna i ett forsknings- och samhällsperspektiv, redovisa resultaten av dessa utredningar och analyser samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling,
   4. beakta forskningsetiska frågor,
   5. nyttiggöra forskningsresultaten och främja en hållbar utveckling i samhället,
   6. ta initiativ till och stödja ämnesövergripande forskning,
   7. främja och ta initiativ till nationellt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
   8. medverka i och stimulera svenskt deltagande i forskningssamverkan inom Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling samt andra internationella forskningsprogram,
   9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,
   10. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings- och innovationsverksamhet som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,
   11. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering, och
   12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som finansieras av Formas. Förordning (2017:1269)

4 §

  Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ingå i en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten. Förordning (2019:147)

4 a §

  Formas ska upplåta lokaler och utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Klimatpolitiska rådet.
Förordning (2017:1269)

7 §

  Forskarrådet består av en ordförande, myndighetschefen och elva andra ledamöter. Forskarrådet utser inom sig en vice ordförande. Förordning (2015:550)

10 §

  Ett beslut av Forskarrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och bör förenas med villkor för medlens användning. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller kraven, får Forskarrådet besluta att medel inte längre ska betalas ut. Beslutet får avse viss tid. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel.
Förordning (2018:89)

13 §

  Forskarrådet är beslutsfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av stor vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2015:550)

17 a §

  Inom Formas finns Rådet för evidensbaserad miljöanalys som är ett särskilt beslutsorgan med uppgift att
   1. besluta om vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar som ska göras för att utföra den uppgift som anges i 1 a §, och
   2. fastställa slutsatser i de utvärderingar och analyser som myndigheten genomför enligt 1 a §. Förordning (2017:1269)

17 b §

  Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Rådet utser inom sig en vice ordförande.
Förordning (2017:1269)

17 c §

  Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är föredragande i rådet. Förordning (2017:1269)

17 d §

  Myndighetschefen har rätt att delta i rådets sammanträden. Vid behov kan rådet tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild sakkunskap. Myndighetschefen och adjungerade experter har rätt att yttra sig men deltar inte i besluten. Förordning (2017:1269)

17 e §

  Det som sägs om Forskarrådet i 12-17 §§ ska också tillämpas på Rådet för evidensbaserad miljöanalys.
Förordning (2017:1269)

19 §

  Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än två mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Regeringen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter.

Om det uppstår vakans för en ledamot som utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot efter förslag av Forskarrådet.
Förordning (2015:550)

20 §

  Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter förslag av Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.
Förordning (2010:1185)

20 a §

  Ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för evidensbaserad miljöanalys utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2017:1269)

23 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Forskarrådets beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1047)