Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:818). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 3-5 §§,
   - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2016:807)

2 §

  I denna förordning avses med

läkemedel: detsamma som i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315),
producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
avfall: detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken, och

farligt avfall: detsamma som i 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614). Förordning (2020:818)

3 §

  Det som i denna förordning sägs om läkemedel ska även gälla en vara eller varugrupp för vilken det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla.
Förordning (2015:464)

5 §

  En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom att ta emot avfallet på de försäljningsställen, med undantag för apoteksombud, som omfattas av producentens verksamhet.

Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket gäller endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig proportion till den mängd läkemedel som producenten tillhandahåller. Förordning (2018:1111)

6 §

  Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent.
Förordning (2020:707)

7 §

  En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt finns i 15 kap. 11 § miljöbalken.
Förordning (2016:807)

Whoops, looks like something went wrong.