Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:576). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare upphävdes 2013-07-01 genom SFS 2013:458


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare.
Förordning (2011:576)

2 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman
   1. inom skolväsendet utom fritidshemmet, och
   2. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om statsbidrag för utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Förordning (2011:576)

3 §

  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare och förskollärare som
   1. är anställda hos huvudmannen tills vidare,
   2. deltar i utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare eller motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
   3. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som lärare eller förskollärare hos huvudmannen i en omfattning som motsvarar minst 20 procent av en heltidstjänstgöring.

Kravet i första stycket 3 gäller inte om en lärare eller en förskollärare är ledig på grund av sjukdom, ledig för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller är föräldraledig. Förordning (2011:576)

4 §

  Statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar lärarens eller förskollärarens lön för den tid då läraren eller förskolläraren deltar i utbildningen.
Förordning (2011:576)

7 §

  Statsbidrag betalas ut efter rekvisition en gång per termin för den utbildning enligt 3 § första stycket 2 som avses bli genomförd under terminen. Förordning (2011:576)

8 §

  En huvudman är återbetalningsskyldig, om
   1. en lärare eller en förskollärare som statsbidrag har lämnats för avbryter utbildningen,
   2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
   3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

Om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket, får Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbidrag.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag Förordning (2011:576)