Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

9 av 22 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:231). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om tjänster som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (dataflödesförordningen).

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i IMI-förordningen, dataflödesförordningen och lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Bestämmelser om tyst beviljande, handläggningstider och godtagande av intyg m.m. från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns i andra författningar. Förordning (2019:231)

2 §

  En behörig myndighet som avser att fatta beslut om krav som avses i artikel 15.7 och artikel 39.5 andra stycket i tjänstedirektivet ska anmäla förslaget till Kommerskollegium och ange skälen till kraven. Kommerskollegium ska anmäla förslaget till Europeiska kommissionen (kommissionen). Förordning (2013:1124)

5 §

  Tillväxtverket ska tillhandahålla elektronisk information till tjänsteleverantörer och tjänstemottagare vid den gemensamma kontaktpunkten avseende
   1. generell information om de tillståndskrav och andra formella krav på tillstånd som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige,
   2. direktlänkar till specifik information hos de behöriga myndigheterna,
   3. kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna,
   4. uppgifter om hur och på vilka villkor man kan få tillgång till uppgifter ur offentliga register och databaser som rör tjänsteleverantörer och tjänster,
   5. vilka möjligheter till rättslig prövning som i allmänhet står till förfogande om en tvist skulle uppstå,
   6. kontaktuppgifter till andra sammanslutningar och organisationer än de behöriga myndigheterna där tjänsteleverantören eller tjänstemottagaren kan få praktisk hjälp,
   7. kontaktuppgifter till servicefunktionen och uppgifter om hur ytterligare information till tjänstemottagare fås vid Kommerskollegium och Konsumentverket,
   8. annan information som är av särskild betydelse för att bedriva tjänsteverksamhet i Sverige, och
   9. gällande datalokaliseringskrav.

Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på engelska. Förordning (2019:231)

6 §

  Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 § första stycket 1, 2 och 9. Den behöriga myndighet som lämnar informationen ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Behöriga myndigheter ska på sina webbplatser elektroniskt tillhandahålla aktuell och detaljerad information när det gäller krav, kostnader och ansökningsförfarande för ett tillstånd, en anmälan eller en registrering.

Informationen ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på engelska. Förordning (2019:231)

10 §

  En behörig myndighet ska vid registrering i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) utse två eller flera fysiska personer som användare i IMI enligt följande:
   - minst en användare som är handläggare med behörighet att skicka och besvara förfrågningar, och
   - en användare som är lokal dataadministratör med ansvar för den lokala datahanteringen hos myndigheten. Förordning (2013:1124)

11 §

  Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndighetssamarbetet enligt tjänstedirektivet i Sverige. Den samordnande myndigheten ska besvara frågor när en svensk behörig myndighet saknas, bistå behöriga myndigheter från ett annat land inom EES att hitta rätt myndighet i Sverige samt underrätta kommissionen i de fall då andra länder inom EES inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd. Förordning (2013:1124)

15 §

  Konsumentverket är samordnande myndighet för varningar (varningssamordnare) enligt 10 och 14 §§ lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Konsumentverket ska använda IMI och disponera en elektronisk brevlåda kopplad till IMI. Förordning (2013:1124)

20 §

  Varningar, ytterligare information, frågor, återkallelser av varningar, rättelser av information och förslag att avsluta en varning eller invändningar mot förslag att avsluta en varning ska sändas genom IMI. Förordning (2013:1124)

21 §

  Kommerskollegium får meddela föreskrifter om informationsutbyte i IMI. Förordning (2013:1124)

Whoops, looks like something went wrong.