Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

7 av 14 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:149). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Verket för innovationssystem har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där innovationer och ny kunskap tas fram, sprids och används.

För att uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft ska myndigheten, utifrån ett utmaningsdrivet perspektiv, verka för nyttiggörande av forskning och främjande av innovation. Förordning (2018:216)

2 §

  Verket för innovationssystem ska
   1. bidra till att stärka och utveckla universitet och högskolor, industriforskningsinstitut, företag och andra samhällsaktörer samt utveckla samarbetet mellan dessa i viktiga sektorer inom de svenska innovationssystemen,
   2. stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och innovation,
   3. främja svenska företags medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturanläggningar,
   4. ha en nationellt samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet,
   5. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och bidra till att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken, och
   6. sprida information om forskning, utveckling och innovation till utförare, användare och allmänhet. Förordning (2018:216)

3 §

  Verket för innovationssystem ska
   1. när det gäller EU:s ramprogram för forskning och innovation
      a) vara nationellt kontaktorgan för programmet,
      b) främja, redovisa och analysera det svenska deltagandet i programmet, och
      c) samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om programmet,
   2. vara nationellt kontaktorgan för forskningsprogrammet COST och det industriella utvecklingsprogrammet Eureka,
   3. företräda staten i relevanta partnerskapsprogram enligt artiklarna 185 och 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   4. bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s ramprogram för forskning och innovation,
   5. bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för forsknings- och teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper, och
   6. bistå med sekretariat för den samordningsfunktion för EU:s forskningssamarbete respektive för internationella forskningssamarbeten utanför EU som omfattar andra statliga forskningsfinansiärer. Förordning (2018:216)

4 a §

  Verket för innovationssystem ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning.
Förordning (2016:1282)

4 b §

  Verket för innovationssystem ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och innovation. Myndigheten ska verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt.

Myndigheten ska också beakta forskningsetiska frågor.
Förordning (2018:216)

6 §

  Verket för innovationssystem ska inom sitt verksamhetsområde samverka med och utveckla dialogen mellan berörda regionala, nationella och internationella aktörer.
Förordning (2012:973)

7 §

  För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ska det finnas en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten. Förordning (2019:149)