Barlastvattenlag (2009:1165)

7 av 72 paragrafer (10 %) har ändrats i barlastvattenlag (2009:1165) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:835). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 kap. 1 §

  Innan barlastvatten släpps ut ska det
   1. behandlas ombord med ett godkänt system,
   2. skiftas,
   3. lämnas i en mottagningsanordning, eller
   4. hanteras med någon annan godkänd metod.

Regeringen får meddela föreskrifter om kraven enligt första stycket. Skifte enligt första stycket 2 får ske endast fram till de tidpunkter som följer av dessa föreskrifter.
Lag (2012:477)

2 kap. 5 §

  Utgår genom lag (2017:601)

5 kap. 7 a §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från de begränsningar som anges i 7 § andra stycket när det gäller inspektion vid hamnstatskontroll. Lag (2017:601)

5 kap. 13 §

  Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Lag (2015:442)

5 kap. 14 §

  Utgår genom lag (2017:601)

7 kap. 5 §

  Ett fartygs befälhavare är behörig att på redarens vägnar
   1. ta emot en underrättelse och yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900), och
   2. ta emot en underrättelse om ett beslut att ta ut barlastvattenavgift och att överklaga beslutet.

När en underrättelse som avses i första stycket 2 lämnas till befälhavaren ska också redaren underrättas, om det kan ske.
Lag (2018:835)

10 kap. 2 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till staten för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2017:601)