Förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1245). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en enskild inom myndighetens verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken, samt om användningen av elektroniska underskrifter, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 111 kap. 5 och 6 §§ samma balk. Förordning (2016:588)

3 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Pensionsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av socialförsäkringsbalken när det gäller
   1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg och inkomstpensionstillägg,
   2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av premiepension,
   3. äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg när det gäller
   - ansökningsförfarandet, utom när det gäller bostadstillägg till sjukersättning och aktivitetsersättning,
   - beräkning av bostadskostnad,
   - beräkning av årsinkomst,
   - beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
   - ändrad folkbokföring,
   - utbetalning,
   - anmälan om ändrade förhållanden när det gäller inkomster och förmögenhet enligt 110 kap. 46 §,
   4. bevis enligt 110 kap. 15 §.

Innan Pensionsmyndigheten meddelar föreskrifter om bostadstillägg eller bevis enligt första stycket 4 ska myndigheten inhämta ett yttrande från Försäkringskassan, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet. Förordning (2020:1245)