Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

10 av 24 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:8). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:555


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


9 §

  Myndigheten ska informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet både i och utanför Sverige. I denna uppgift ingår att fungera som ett nationellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och i övriga EU-länder samt länder inom EES-området. Förordning (2011:8)

16 §

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns rådet för dansarutbildning. Rådet ska för sådan dansarutbildning som avses i förordningen (2011:7) om dansarutbildning
   1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen, och
   2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen. Förordning (2011:8)

17 §

  Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I rådet ska det finnas ledamöter med kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Varje ledamot ska ha en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Ordföranden och dennes ersättare utses av regeringen för en bestämd tid. Övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2011:8)

18 §

  Rådet för dansarutbildning är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (2011:8)

19 §

  Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att rådet för dansarutbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2011:8)

20 §

  Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2011:8)

21 §

  Vid myndigheten finns en överdirektör.
Förordning (2011:8)

22 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2011:8)

23 §

  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2011:8)

24 §

  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Förordning (2011:8)

Whoops, looks like something went wrong.