Förordning (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion

1 av 22 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1107). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:556


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


6 a §

  Myndigheten ska utgöra en sådan nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att utse i Europarlamentets och rådets rekommendation 2009/C av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Förordning (2010:1107)