Förordning (2009:1240) om omskärelse av pojkar

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2009:1240) om omskärelse av pojkar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:191). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Inspektionen för vård och omsorg ska fatta beslut om tillstånd enligt 6 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar inom två månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till inspektionen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2013:191)

2 §

  Om Inspektionen för vård och omsorg i ett ärende om tillstånd enligt 6 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska inspektionen godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Inspektionen får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2013:191)

Whoops, looks like something went wrong.