Förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

13 av 19 paragrafer (68 %) har ändrats i förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1048). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  En enskild juridisk person som anordnar utbildning till industritekniker inom fordonsindustrin (utbildningsanordnaren) kan enligt föreskrifterna i denna förordning få tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och gymnasieexamen när det gäller utbildningen enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet, om
   1. utbildningsanordnaren inte är godkänd som huvudman för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), och
   2. eleverna är anställda av utbildningsanordnaren.
Förordning (2012:296)

2 §

  Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ska också se till att betyg sätts i enlighet med denna förordning och andra författningar.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förordning (2011:559)

3 §

  Utbildningsanordnaren ska för undervisningen använda lärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som de ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det med hänsyn till eleverna finns något annat särskilt skäl.
Förordning (2011:559)

4 §

  Utbildningen ska när det gäller nivå och syfte motsvara utbildning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Utbildningen ska också kunna ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.
Förordning (2011:559)

5 §

  För utbildningen ska förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan tillämpas i samma omfattning som för gymnasieskolans yrkesprogram. Förordning (2012:296)

6 §

  Omfattningen av studierna ska anges i gymnasiepoäng.

Utbildningen inom varje ämne ska ges i form av en eller flera kurser. I utbildningen ska det även ingå ett gymnasiearbete.
Förordning (2011:559)

7 §

  För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen. Av ämnesplanen ska följande framgå:
   - ämnets syfte,
   - varje kurs som ingår i ämnet,
   - det centrala innehållet för varje kurs,
   - hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattar, och
   - kunskapskraven för varje kurs.

För de ämnen som i gymnasieskolan är gymnasiegemensamma ämnen ska gymnasieskolans ämnesplaner tillämpas.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om övriga ämnesplaner. Förordning (2011:559)

9 §

  En sökande är behörig att delta i utbildningen om han eller hon har avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning samt har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

En sökande som saknar godkänt betyg i engelska eller likvärdiga kunskaper men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om han eller hon
   1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
   2. bedöms ha förutsättningar att klara den sökta utbildningen.
Förordning (2011:559)

9 a §

  Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete.

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.
Förordning (2011:559)

9 b §

  Gymnasieexamen i form av yrkesexamen ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
   1. svenska eller svenska som andraspråk kursen 1,
   2. engelska kursen 5,
   3. matematik kursen 1a, och
   4. gymnasiearbetet.

Om en elev tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i första stycket 3.

En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg på idrott och hälsa kursen 1, historia kursen 1a1, samhällskunskap kursen 1a1, religionskunskap kursen 1 och naturkunskap kursen 1a1. Förordning (2012:296)

10 §

  Föreskrifterna om betyg m.m. i 3 kap. 15 och 17-20 §§ och 15 kap. 23-28 §§ skollagen (2010:800) och i 8 kap. 2, 3, 8, 9, 15, 24 och 26-28 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) samt föreskrifterna om examensbevis och studiebevis i 8 kap. 12-14 §§ och 16-18 §§ gymnasieförordningen ska tillämpas för sådan utbildning som avses i denna förordning. Detta gäller även de bemyndiganden för Statens skolverk att meddela föreskrifter som finns i 8 kap. 3, 26 och 28 §.

Vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs i 3 kap. 20 § skollagen om huvudmannen gälla utbildningsanordnaren. Det som sägs i 15 kap. 28 § första stycket samma lag samt i 8 kap. 3, 12, 16-18, 24 och 27 §§ gymnasieförordningen om gymnasieskolan, ett program, studieväg eller skolenheten ska gälla sådan utbildning som avses i denna förordning. Det som sägs i 8 kap. 9 § gymnasieförordningen om en annan skolenhet ska gälla en annan utbildning. Förordning (2012:296)

11 §

  För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en examen enligt denna förordning med samma innehåll som den tidigare examen inte utfärdas.

För den som har fått en gymnasieexamen enligt denna förordning får en yrkesexamen från industritekniska programmet i gymnasieskolan eller en examen med samma innehåll från kommunal vuxenutbildning inte utfärdas. Förordning (2012:296)

17 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 13 § och återkallelse av tillstånd enligt 16 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1048)