Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

13 av 36 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:172). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


3 kap. 1 §

  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

När det gäller frågor som avses i första stycket meddelar Jordbruksverket föreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:172)

3 kap. 1 a §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för veterinärer med sådan utländsk utbildning eller auktorisation som omfattas av
   1. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, eller
   2. överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer av den 14 juni 1993 (SÖ 1994:2) ändrad genom avtal den 11 november 1998 (SÖ 2001:5). Förordning (2016:172)

3 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2016:172)

3 kap. 12 §

  En yrkesutövare som med stöd av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer för första gången avser att tillfälligt utöva ett yrke som omfattas av 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige, ska skriftligen underrätta Jordbruksverket om detta (förhandsunderrättelse).

Förhandsunderrättelsen gäller under ett år och ska därefter förnyas av yrkesutövaren om han eller hon fortsättningsvis avser att tillfälligt utöva yrket här.

I brådskande fall får uppgifterna lämnas så snart som möjligt efter det att yrkesutövaren har utfört sitt arbete. Förordning (2016:172)

3 kap. 13 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska bifogas en förhandsunderrättelse enligt 12 §. Förordning (2016:172)

3 kap. 14 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva yrke som veterinär, djursjukskötare eller hovslagare när det saknas förutsättningar för legitimation enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller godkännande enligt 3 kap. 5 § första stycket samma lag.

Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om att den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska kunna få ett särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård när det saknas förutsättningar för godkännande enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Förordning (2012:527)

3 kap. 15 §

  Har upphävts genom förordning (2016:172)

3 kap. 16 §

  Den som ansöker om legitimation eller annan behörighet enligt föreskrifter meddelade med stöd av 1 a, 2, 7, 9 eller 11 § eller lämnar uppgifter enligt 12 § ska av Jordbruksverket upplysas om vilka svenska författningar som han eller hon behöver känna till och om vilka möjligheter han eller hon har att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att kunna utöva yrket i Sverige.
Förordning (2016:172)

3 kap. 17 §

  På begäran av en yrkesutövare som har behörighet att utöva ett yrke inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige och som önskar utöva sitt yrke i ett land utanför EES och Schweiz, ska Jordbruksverket utfärda ett intyg om yrkesutövarens behörighetsbevis och om hans eller hennes rätt att utöva yrket i Sverige.

Bestämmelser om utfärdande av intyg för den som vill utöva ett reglerat yrke i en annan stat inom EES eller i Schweiz finns i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:172)

3 kap. 18 §

  Har upphävts genom förordning (2016:172)

3 kap. 19 §

  Har upphävts genom förordning (2016:172)

6 kap. 2 a §

  Ansvarsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om
   1. antalet inkomna respektive avgjorda ärenden,
   2. den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende,
   3. ärendenas fördelning på olika yrkeskategorier,
   4. antalet beslut om disciplinpåföljd enligt 6 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och
   5. antalet beslut om andra åtgärder enligt 6 kap. 5-10 §§ lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och beslutens fördelning på olika åtgärder. Förordning (2013:45)

7 kap. 1 §

  Avgift tas ut för prövning av ansökan om legitimation eller annan behörighet enligt 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag        Avgiftsklass
Ansökan om legitimation som

veterinär eller djursjukskötare    3
Ansökan om godkännande som hovslagare  3
Ansökan om godkännande för verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård  2
Ansökan om godkännande av
specialistkompetens      2
Ansökan om särskilt tillstånd    1
Förordning (2016:172)

Whoops, looks like something went wrong.