Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

5 av 14 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:107). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Myndigheten ska
   1. utöva tillsyn över att lagstiftning där Skogsstyrelsen har angetts som tillsynsmyndighet följs,
   2. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets skogar sköts i förhållande till 1 §,
   3. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas enligt 1 §,
   4. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
   5. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,
   6. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser, och
   7. samordna genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av det mål för friluftslivspolitiken som riksdagen har fastställt.

Uppgiften i första stycket 7 avser tillgång till natur för friluftsliv på skogsmark. Förordning (2016:107)

5 a §

  Har upphävts genom förordning (2016:107)

6 §

  Myndigheten ska i fråga om sitt miljö- och friluftslivsarbete enligt 2 § första stycket 4, 5 och 7 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2016:107)

8 §

  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.
Förordning (2016:107)

13 §

  Myndigheten får ta ut avgifter för varor och för tjänster som får utföras enligt 7 och 8 §§.

Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och tjänster som avses i första stycket och om grunder för hur avgifterna för sådana varor och tjänster ska beräknas. Förordning (2016:107)

Whoops, looks like something went wrong.