Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

9 av 22 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:814). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


2 §

  Myndigheten ska som riskvärderande myndighet och beredskapsmyndighet
   1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa sjukdomar,
   2. upprätthålla en effektiv vaccinberedskap för smittsamma djursjukdomar inklusive zoonoser,
   3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,
   4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EU:s regelverk,
   5. utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder samt arbeta förebyggande med fodersäkerhet,
   6. utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder,
   7. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde,
   8. följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domesticerade och vilda djur,
   9. följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel,
   10. verka för en rationell användning av antibiotika till djur,
   11. inom ramen för sitt verksamhetsområde tillhandahålla tjänster inom veterinärmedicinsk forensik, och
   12. utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska sjukdomar och zoonoser, vilken fastställs av Jordbruksverket.
Förordning (2019:709)

2 a §

  Den uppdragsverksamhet som utförs vid myndigheten ska ske i enlighet med myndighetens uppdrag och ansvar. Finns det privata utförare som tillhandahåller samma varor och tjänster, ska uppdragsverksamheten bedrivas i begränsad omfattning för att inte hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Behovet av att utföra uppdragsverksamhet ska löpande analyseras och dokumenteras.
Förordning (2014:868)

2 b §

  Vid myndigheten ska det finnas en nationell expertgrupp för att upprätthålla sakkunskap
   1. om hur sjukdomar uppträder och sprids,
   2. när det gäller att bistå Jordbruksverket med att säkerställa beredskapen inför utbrott av epizootiska sjukdomar och zoonoser, och
   3. för kontroll och bekämpning av epizootiska sjukdomar och zoonoser.

Den nationella expertgruppen ska bestå av bland andra epidemiologer, forskare och diagnostiker.
Förordning (2014:868)

2 c §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde vara nationellt referenslaboratorium enligt artikel 100.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), med undantag för
   1. bekämpningsmedel i foder,
   2. halogenerade långlivade organiska föroreningar i foder,
   3. metaller och kvävehaltiga föreningar i foder,
   4. restsubstanser i foder, och
   5. bihälsa.

Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 100.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:709)

2 d §

  Upphör att gälla 2022-01-01 genom förordning (2020:814)

3 §

  Myndigheten ska i första hand utföra de undersökningar och utredningar som Jordbruksverket begär. Dessa ska planeras och genomföras efter samråd med Jordbruksverket.
Myndigheten ska om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.
Förordning (2014:868)

6 a §

  I 2 kap. 3 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet finns bestämmelser om ett vetenskapligt bibliotek som är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Förordning (2010:1489)

13 §

  Innan myndigheten överlämnar sitt förslag till regeringen i ett ärende om anställning som professor ska den
   - hämta in yttrande över de sökande till anställningen från ett universitet eller en högskola som är verksamt inom området för anställningen, samt
   - ge de sökande till anställningen tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag. Förordning (2010:1489)

17 §

  Myndigheten får ta ut avgifter för utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna vacciner, diagnostika och laboratorieprodukter, om inte annat är föreskrivet.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek.
Förordning (2010:1489)