Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget

11 av 21 paragrafer (52 %) har ändrats i förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:308). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§ sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även
   1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur,
   2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska,
   3. yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor,
   4. yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning, och
   5. ansvara för verksamheten vid samiska språkcentrum.

Sametinget får meddela föreskrifter om
   1. omfattningen av partistöd och formerna för stödet, och
   2. fördelningen av bidrag till samisk kultur som ställts till Sametingets förfogande. Förordning (2019:308)

2 a §

  Sametinget ska inom sitt ansvarsområde
   1. svara för underhåll av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret,
   2. redovisa markanvändning och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln och natur- och kulturmiljövården, och
   3. vara verksamhetsansvarig för renbruksplaner.
Förordning (2019:308)

6 §

  I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser i 2 kap. om Sametingets organisation och i 3 kap. om val till Sametinget. Förordning (2019:308)

7 §

  Sametingets kanslichef får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i Sametinget, Sametingets styrelse eller någon av de nämnder som avses i 2 kap. 5 § sametingslagen (1992:1433).

Kanslichefen och den som kanslichefen utser av de som tjänstgör hos Sametinget har rätt att närvara vid styrelsens och nämndernas sammanträden men har inte rätt att delta i besluten. Förordning (2019:308)

8 §

  Sametingets styrelse ska se till att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Styrelsen beslutar om
   1. myndighetens årsredovisning, budgetunderlag och budget samt säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
   2. en verksamhetsplan, och
   3. sådana föreskrifter som avses i 2 § andra stycket 2 denna förordning och föreskrifter som enligt annan förordning får meddelas av Sametinget.

Styrelsen ska se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av myndighetens verksamhet. Förordning (2019:308)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2019:308)

12 §

  Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut. Förordning (2019:308)

13 §

  Kanslichefen ska under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik och företräda myndigheten som arbetsgivare. Med arbetsgivarpolitik avses detsamma som i 8 § myndighetsförordningen (2007:515).

Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7 och 19 §§ myndighetsförordningen. Förordning (2019:308)

17 a §

  Vid Sametinget ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Kanslichefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden.
Förordning (2011:785)

17 b §

  Sametinget ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Det som föreskrivs om styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter i förordningen ska tillämpas också för Sametinget. Förordning (2019:308)

18 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Sametinget:
   - 2-4 §§ om myndighetens ledning,
   - 5 § om delegering,
   - 9-18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,
   - 20 § om föredragning,
   - 22-24 §§ om anställningar och uppdrag,
   - 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och
   - 29 § om ärendeförteckning. Förordning (2011:785)