Förordning (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

7 av 24 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1388). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet upphävdes 2014-01-01 genom SFS 2013:865


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


5 §

  Bidrag lämnas till anordnare av företagshälsovård som, utöver de uppgifter för företagshälsovården som anges i 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen (1977:1160), även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke- arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Anordnaren ska i denna verksamhet
   1. tidigt initiera och koordinera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande insatser, inklusive koordinering av de rehabiliterings- och arbetsanpassningsinsatser som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och 30 kap.
socialförsäkringsbalken, och
   2. tillhandahålla underlag för bedömningen av den anställdes arbetsförmåga i enlighet med Försäkringskassans krav. Förordning (2010:1388)

10 §

  Tilläggsbidrag lämnas för besök hos läkare, legitimerad psykolog, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast, om besöket även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kr för genomfört besök hos läkare eller legitimerad psykolog och med 175 kr för genomfört besök hos legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast.

Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 5 600 kronor för en redovisning av de koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete och arbetsanpassning som utförts i enlighet med 5 § 1. De koordinerande insatserna ska vara utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska upprättas i enlighet med Försäkringskassans krav och redovisningen ska vara godkänd av arbetsgivaren. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår till en anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016 multiplicerat med högst 5 600 kronor. Ersättning får dock lämnas för redovisningar avseende fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sammanlagt ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (2010:1388)

12 §

  Tillgängliga medel ska fördelas proportionellt mellan anordnarna av företagshälsovård inom de respektive bidragsdelar som anges i 9-11 §§. Förordning (2010:1388)

19 §

  Tilläggsbidrag och ersättning för kostnader för medicinsk service lämnas i efterskott och betalas ut månadsvis. Ansökan om dessa bidrag ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari året efter bidragsåret. Förordning (2010:1388)

21 a §

  Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 4 § andra stycket om anordnaren av företagshälsovård
   1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,
   2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, eller
   3. under en period av minst arton månader inte har ansökt om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2010:426)

22 §

  Försäkringskassan får meddela
   1. föreskrifter om det underlag som avses i 5 § 2,
   2. föreskrifter om den redovisning som avses i 10 § andra stycket,
   3. ytterligare föreskrifter om den kompetens som en anordnare av företagshälsovård ska ha tillgång till enligt 6 §, och
   4. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Föreskrifter enligt första stycket 3 ska beslutas i samråd med Arbetsmiljöverket. Förordning (2010:426)

23 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2010:426)