Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

17 av 30 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:711). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-09


2 §

  Myndigheten ska
   1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
   2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,
   3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet,
   4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
   5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn,
   6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,
   7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
   8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val när det gäller hälsosam och säker mat,
   9. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg, och
   10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
Förordning (2019:711)

2 a §

  Myndigheten ska vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och verka för bra matvanor samt samordna statliga myndigheters information om bra matvanor.
Förordning (2011:1229)

5 a §

  Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Förordning (2011:1229)

5 b §

  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt. Förordning (2014:1431)

6 §

  Myndigheten ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbruksprodukter och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Förordning (2014:1084)

7 §

  Myndigheten ska ha de uppgifter när det gäller den fleråriga nationella kontrollplanen som framgår av artikel 109.2 a-c och i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 111 och 113.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Den fleråriga nationella kontrollplanen och den årliga rapporten ska utarbetas efter samråd med Statens jordbruksverk. Förordning (2019:711)

7 a §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde vara nationellt referenslaboratorium enligt artikel 100.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Myndigheten ska också vara nationellt referenslaboratorium för
   1. bekämpningsmedel i foder,
   2. halogenerade långlivade organiska föroreningar i foder,
   3. metaller och kvävehaltiga föreningar i foder, och
   4. restsubstanser i foder.

Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 100.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711)

8 §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som avses i artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i EU- förordningen. Förordning (2019:711)

8 a §

  Myndigheten får på begäran av en länsstyrelse utföra sådana revisioner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711)

8 b §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utse gräns- kontrollstationer och även i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 59-63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:711)

11 §

  Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 10 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2015:294)

12 §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2014:1084)

12 a §

  Myndigheten ska senast den 30 september varje år till regeringen lämna en redovisning av hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. Förordning (2015:294)

13 §

  Myndigheten får utföra
   1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av enskilda, samt
   2. uppdrag åt myndigheter vad avser livsmedel och foder.

Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system för kostregistrering på uppdrag av universitet och högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller på uppdrag av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt att resultatet av forskningen görs tillgängligt för tredje man. Förordning (2014:1431)

18 §

  En professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag från myndigheten.

Innan myndigheten överlämnar sitt förslag till regeringen ska den
   - hämta in yttrande över de sökande till anställningen från ett universitet eller en högskola som är verksamt inom området för anställningen, samt
   - ge de sökande till anställningen tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag. Förordning (2010:1490)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1490)

23 §

  Myndigheten får ta ut avgift för sådan uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses i 5 b, 13 och 14 §§.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2014:1431)