Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

11 av 28 paragrafer (39 %) har ändrats i förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:294). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-19


2 §

  Myndigheten ska
   1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
   2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,
   3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet,
   4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
   5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn,
   6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,
   7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
   8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat,
   9. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg,
   10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt
   11. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2015:294)

5 b §

  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt. Förordning (2014:1431)

6 §

  Myndigheten ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbruksprodukter och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Förordning (2014:1084)

8 a §

  Myndigheten får på begäran av en länsstyrelse utföra sådana revisioner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll som avses i artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2015:294)

11 §

  Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 10 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2015:294)

12 §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2014:1084)

12 a §

  Myndigheten ska senast den 30 september varje år till regeringen lämna en redovisning av hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. Förordning (2015:294)

13 §

  Myndigheten får utföra
   1. laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av enskilda, samt
   2. uppdrag åt myndigheter vad avser livsmedel och foder.

Myndigheten får vidare tillhandahålla datorbaserade system för kostregistrering på uppdrag av universitet och högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller på uppdrag av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, förutsatt att resultatet av forskningen görs tillgängligt för tredje man. Förordning (2014:1431)

18 §

  En professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag från myndigheten.

Innan myndigheten överlämnar sitt förslag till regeringen ska den
   - hämta in yttrande över de sökande till anställningen från ett universitet eller en högskola som är verksamt inom området för anställningen, samt
   - ge de sökande till anställningen tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag. Förordning (2010:1490)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1490)

23 §

  Myndigheten får ta ut avgift för sådan uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses i 5 b, 13 och 14 §§.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Förordning (2014:1431)