Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

3 av 24 paragrafer (13 %) har ändrats i lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:844). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 kap. 1 §

  Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Lag (2014:844)

3 kap. 11 §

  En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas
   1. om det för samma gärning meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en annan stat och domen eller beslutet i den andra staten, vid ett fällande avgörande, har verkställts,
   2. om gärningen helt eller delvis begåtts i Sverige och den inte motsvarar brott enligt svensk lag eller om en tillämpning av 35 kap. 7 § brottsbalken innebär att preskription inträtt,
   3. om den dömde inte hade fyllt 15 år när brottet begicks,
   4. om en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med bestämmelser om immunitet,
   5. om bötesstraffet har beslutats efter ett skriftligt förfarande och det inte har bekräftats i intyget att den dömde personligen eller genom behörigt ombud underrättats om sin rätt att bestrida samt om tidsfristen för detta, eller
   6. om bötesstraffet har meddelats efter en förhandling där den dömde inte var personligen närvarande och om det inte har bekräftats i intyget att något av villkoren i artikel 7.2 i-j i rambeslutet är uppfyllt. Lag (2014:844)

3 kap. 14 §

  En verkställbarhetsförklaring ska upphävas
   1. om det framkommer att straffet inte får verkställas i Sverige,
   2. om nåd beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen har meddelats,
   3. om egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa straffet, eller
   4. om begäran om verkställighet återkallas.

Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kronofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de fall förklaringen, efter ett överklagande, är föremål för rättens prövning eller när rätten fastställt förklaringen och det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1. Innan rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyndigheten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om Kronofogdemyndigheten upphäver verkställbarhetsförklaringen gäller 9 §.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå. Lag (2010:1439)

Whoops, looks like something went wrong.