Förordning (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:839). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 kap. 1 §

  Ett beslut om bötesstraff som Kronofogdemyndigheten sänder över till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet i den staten ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Kronofogdemyndigheten ska upprätta intyget.

Kronofogdemyndigheten ska översätta intyget till den andra statens språk eller till ett språk som den staten har förklarat att den godtar. Förordning (2013:839)