Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

12 av 22 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:584). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:1048


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Myndigheten har till uppgift att ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar tillväxt, näringslivet och regioners utvecklingskraft i hela landet samt ge underlag och rekommendationer för omprövning och effektivisering av åtgärderna. Förordning (2013:882)

2 §

  Myndigheten ska
   1. utifrån olika perspektiv identifiera hinder för och föreslå åtgärder som kan bidra till utveckling av näringslivet och hållbar tillväxt i alla delar av landet,
   2. genomföra utvärderingar av åtgärder och analyser av förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden,
   3. årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner, och
   4. genomföra regelbundet återkommande utvärderingar av statens insatser för att möta företags behov av marknadskompletterande finansiering. Förordning (2013:882)

3 a §

  Myndigheten bör i betydande omfattning upphandla utvärderingar och analyser från andra aktörer.
Förordning (2013:882)

5 a §

  Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndighetens ansvar omfattar uppföljning och analys av näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1585)

6 §

  Myndigheten ska bedriva utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet i länder och inom politikområden som i ett brett perspektiv är tillväxtpolitiskt intressanta och strategiskt betydelsefulla.
Myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska inte överlappa övriga internationellt verksamma offentliga aktörers verksamhet. Förordning (2013:882)

7 §

  Myndigheten ska svara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Myndigheten ska i sitt statistikarbete även ansvara för sammanställning och redovisning av riskkapitalstatistik samt för insamling, förvaltning och utveckling av mikrodata kring statliga stöd till näringslivet.

Myndigheten ska dessutom ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och prognossystem. Förordning (2013:882)

8 §

  Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen rapportera förekomsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som följer av Europeiska unionens och Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd. Förordning (2013:882)

8 a §

  Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, bistå Regeringskansliet i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Förordning (2011:1585)

8 b §

  Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Espon inom målet Europeiskt territoriellt samarbete. Förordning (2015:584)

11 §

  Myndigheten ska bidra med statistiskt material samt sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sina analyser och utvärderingar till myndigheter och andra aktörer som arbetar med hållbar tillväxt, näringsliv och utvecklingskraft i hela landet samt närliggande områden. Förordning (2013:882)

12 §

  Myndigheten ska samverka med Tillväxtverket och berörda användare när det gäller utveckling och användning av databaser, analysverktyg och statistik samt i förekommande fall när det gäller dokumentation av de insatser som Tillväxtverket genomför så att dessa ska vara möjliga att utvärdera.

I frågor som rör myndighetens utlandsbaserade verksamhet ska myndigheten samverka med sina uppdragsgivare.
Förordning (2013:882)

13 a §

  Har upphävts genom förordning (2011:80)