Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

31 av 43 paragrafer (72 %) har ändrats i förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:712). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.
Förordning (2011:644)

2 §

  Myndigheten ska
   1. ha det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Sveriges landsbygdsprogram, EU:s havs- och fiskeriprogram och programmet Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020, och
   2. förvalta det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Förordning (2018:153)

2 a §

  Myndigheten ska arbeta för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion genom att beakta behovet av stärkt konkurrenskraft för företag, tillhandahålla god service och lättillgänglig information samt verka för förenkling och administrativa lättnader. Förordning (2018:153)

3 §

  Myndigheten ska
   1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djur i människans vård,
   2. bidra till att säkerställa en god folkhälsa genom att förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i enlighet med vad som framgår av svenska författningar och EU-bestämmelser,
   3. säkerställa ett gott djurskydd,
   4. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare, och
   5. verka för säkra livsmedel och konsumenthänsyn i sin del av livsmedelskedjan. Förordning (2018:153)

4 §

  Myndigheten ska
   1. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
   2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, och
   3. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat odlingslandskap upprätthålls, att den biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt. Förordning (2011:644)

7 a §

  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt. Förordning (2014:869)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2018:153)

8 a §

  Myndigheten ska medverka till att främja och utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen.
Förordning (2011:644)

8 b §

  Har upphävts genom förordning (2018:153)

9 §

  Myndigheten är
   1. utbetalande organ för EU-stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, och
   2. förvaltande myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Myndigheten ska som utbetalande organ och förvaltande myndighet enligt första stycket
   1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom centrala it-system som verket ansvarar för,
   2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda myndigheter,
   3. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av EU-stöden till jordbruket och för landsbygdsutveckling,
   4. samordna länsstyrelsernas handläggning av EU-stöden inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet, och
   5. ansvara för hantering av ärenden enligt det förlikningsförfarande som anges i artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med undantag av ärenden som omfattar politiska bedömningar eller andra bedömningar som inte huvudsakligen är av teknisk art. Förordning (2018:153)

9 a §

  Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller avseende Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska havs- och fiskerifonden samt den del av den svenska avgiften till Europeiska unionen som härrör från sockeravgifter.
Förordning (2017:254)

13 §

  Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Beredskapsplanen ska utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket. Förordning (2019:712)

13 a §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utse gränskontrollstationer och även i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 59-63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.
Förordning (2019:712)

14 §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket med underlag till den fleråriga nationella kontrollplanen och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Underlaget ska utarbetas i enlighet med artiklarna 110, 111.2 och 113 i samma förordning. Förordning (2019:712)

14 a §

  På begäran av en länsstyrelse får myndigheten inom sitt verksamhetsområde utföra sådana revisioner som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av länsstyrelsernas kontrollverksamhet, där bestämmelsen tillämpas eller har gjorts tillämplig enligt nationell rätt.
Förordning (2019:712)

15 a §

  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ett samordningsorgan ska utföra enligt rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen. Förordning (2018:153)

16 §

  Myndigheten får på uppdrag av enskilda inom sitt verksamhetsområde bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedels- eller foderanläggning ska godkännas av tredjeland för export dit av livsmedel eller foder.
Förordning (2014:869)

19 §

  Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 4 § 1 och 2 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:644)

20 §

  Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2018:153)

21 §

  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.
Förordning (2018:153)

22 §

  Vid myndigheten finns en avdelning, Distriktsveterinärerna, som fullgör veterinära uppgifter enligt 10 §, samt i övrigt de organisatoriska enheter som myndigheten bestämmer.

En organisatorisk enhet inom Jordbruksverket som är organisatoriskt åtskild från Distriktsveterinärerna ska säkerställa tillgången till veterinärer enligt 10 § genom upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller genom att ge uppdrag till Distriktsveterinärerna. Distriktsveterinärerna får lämna anbud i sådana upphandlingar. Förordning (2016:1172)

24 §

  Generaldirektören är myndighetschef.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att meddela föreskrifter som inte är av principiell karaktär eller av större betydelse. Styrelsen får också överlåta till generaldirektören att i andra fall meddela föreskrifter, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det och om styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla föreskrifterna. Förordning (2018:153)

24 a §

  Generaldirektören ska upprätta och underteckna de handlingar som anges i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013. Förordning (2018:153)

25 §

  Vid myndigheten finns en överdirektör. Förordning (2018:153)

26 §

  Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef som är Sveriges officiella chefsveterinär (CVO) i EU och i andra internationella samarbeten.

Vid myndigheten ska det också finnas en växtskyddschef som är Sveriges officiella växtskyddschef (COPHS) i EU och i andra internationella samarbeten. Förordning (2018:153)

27 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i form av ett råd för samverkan, övergripande planering, styrning och andra frågor av strategisk betydelse för hanteringen av stöd till jordbruket och landsbygden.

Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex ersättare. Generaldirektören är ordförande. Ledamöter och ersättare ska vara anställda vid Statens jordbruksverk eller länsstyrelserna och utses av myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2014:869)

28 §

  Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 7 kap. 9 § djurskyddslagen (2018:1192). Närmare bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (2019:66). Förordning (2019:72)

28 a §

  Inom myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i form av en nationell kommitté som ska fullgöra de uppgifter som framgår av artikel 49 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, i den ursprungliga lydelsen.

Myndigheten får meddela föreskrifter om kommitténs sammansättning och arbetsformer. Förordning (2014:869)

28 b §

  Inom myndigheten ska det finnas ett kompetenscentrum för 3R-frågor med syfte att främja och samordna arbetet med att ersätta, begränsa och förfina djurförsök. Förordning (2018:153)

28 c §

  Inom myndigheten ska det finnas en sådan nationell kommitté som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1217/2009 som ska fullgöra de uppgifter som framgår av samma förordning. Jordbruksverket ska vara behörigt att fatta sådana beslut som ankommer på en myndighet enligt artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1217/2009. Förordning (2018:153)

31 §

  Myndigheten får ta ut avgifter för verkets uppdragsverksamhet som gäller
   - Distriktsveterinärerna,
   - laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter,
   - kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål,
   - verksamhet som avses i 16 §, och
   - tjänsteexport som bedrivs enligt 7 a §.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2016:1265)