Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1078). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:166)

3 §

  En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för
   1. viltförvaltningen inom länet,
   2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna,
   3. licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
   4. bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724). Förordning (2010:242)

4 §

  En viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om godkännande av
   1. det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet som enligt 4 § första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet, och
   2. den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas enligt 7 § första stycket förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Förordning (2013:1131)

6 §

  En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av
   1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av regionen,
   2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av Polismyndigheten,
   3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
   4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
   5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
   6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
   7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
   8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
   9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.

Ledamöterna i första stycket 3-9 ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget. Förordning (2019:1078)

9 §

  Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i delegationen. När ledamöterna och ersättarna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Ledamöterna och ersättarna ska vara folkbokförda i länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är registrerad hos Sametinget. De ska utses för en uppdragsperiod som inte är längre än fyra år. När perioden löpt ut för en ledamot eller ersättare, får han eller hon utses för en ny period. Om en ledamot eller ersättare avgår, ska en ny ledamot eller ersättare utses för återstoden av perioden. Förordning (2013:1131)

13 §

  Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som en viltförvaltningsdelegation ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.
Förordning (2018:1049)