Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

9 av 24 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:843). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket upphävdes 2013-01-18 genom SFS 2012:989


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för verksamhet som rör klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Det generationsmål och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt ska vara vägledande i arbetet. Förordning (2011:620)

2 §

  Naturvårdsverket ska inom ramen för miljömålssystemet samordna miljömålsuppföljningen och miljöinformationsförsörjningen samt vägleda de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet.

Naturvårdsverket ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Förordning (2011:620)

3 §

  Naturvårdsverket ska särskilt
   1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen,
   2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,
   3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna verkets synpunkter tidigt i processen,
   4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,
   5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,
   6. verka för att miljökvalitetsmålen nås genom att följa och utvärdera miljöarbetet och vid behov föreslå åtgärder för arbetets utveckling,
   7. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,
   8. följa upp och utveckla arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen,
   9. samråda med andra berörda myndigheter och
      a) varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas uppföljning och prognos av utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsmålen,
      b) regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt i en rapport till regeringen ge en samlad bild av myndigheternas utvärdering, och
      c) utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet,
   10. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för verkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,
   11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänhet och andra berörda,
   12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken,
   13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande,
   14. förvärva värdefulla naturområden för statens räkning,
   15. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön,
   16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
   17. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
   18. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,
   19. samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller, och
   20. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840). Förordning (2011:843)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1476)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1476)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1476)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1476)

17 §

  Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten och Generalläkaren. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna. Förordning (2011:620)

20 §

  Regeringen utser för en bestämd tid ordförande och övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet och Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald.
Förordning (2010:1111)