Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket

7 av 21 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1158). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket upphävdes 2012-10-01 genom SFS 2012:546


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för
   1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berörda,
   2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen,
   3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande,
   4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3-5 kap. och 6 kap. 19-21 §§ miljöbalken samt plan- och bygglagen (2010:900),
   5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem, och
   6. en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den planeringsram som riksdagen har beslutat.
Förordning (2011:1158)

3 §

  Boverket ska särskilt
   1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling,
   2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund samt för boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet,
   3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge råd och stöd,
   4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar,
   5. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,
   6. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen,
   7. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och analysera tillämpningen av dessa,
   8. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås, och
   9. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat och fördelning samt informera om stöden och bidragen.
Förordning (2011:1158)

4 §

  Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde.

Boverket ska inom ramen för ansvaret enligt första stycket vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter. Förordning (2011:1158)

5 §

  Boverket ska
   1. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, samt
   2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Boverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1158)

6 a §

  Boverket ska
   1. aktualisera och följa såväl statistik som analyser med inriktning på bostadsmarknader och byggande i ett nordiskt perspektiv, och
   2. analysera skillnaderna mellan de nordiska ländernas utveckling när det gäller bostadsbyggande, inklusive ländernas olika förutsättningar och andra orsaker till skillnaderna.
Förordning (2011:1158)

10 §

  Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter. Förordning (2011:1158)

20 §

  Boverket får ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 7 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1158)