Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

10 av 20 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1050). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2014:1532)

3 §

  Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd enligt denna förordning får lämnas endast om det finns medel. Förordning (2014:1532)

4 §

  Stöd får lämnas till företag som har en slutlig användning av energi på mer än 0,3 GWh per år.

Om ett företag med verksamhet inom primär produktion av jordbruksprodukter omfattar minst 100 djurenheter får stöd dock lämnas till företaget även om det inte uppfyller kravet i första stycket. Förordning (2014:1532)

5 §

  Stöd får inte lämnas om
   1. energikartläggningen omfattar en byggnadsägares skyldigheter enligt lagen (2006:985) om energideklarationer,
   2. företaget deltar i program för energieffektivisering enligt lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering, eller
   3. företaget omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Förordning (2014:352)

8 §

  De stödberättigande kostnaderna är kostnaderna för energikartläggningen.

Stödet får uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna, dock högst 50 000 kronor. Förordning (2014:1532)

10 §

  En ansökan om stöd ska innehålla uppgifter om
   1. företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
   2. vilken verksamhet som ska kartläggas och platsen för kartläggningen,
   3. mängden slutligt använd energi för föregående kalenderår eller uppgift om antalet djurenheter som företaget omfattar,
   4. huruvida företaget har skyldighet att upprätta en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
   5. projektets start- och slutdatum,
   6. kostnad för kartläggningen och det finansieringsbelopp som behövs, och
   7. huruvida sökanden har sökt eller fått annan offentlig finansiering eller finansiering från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader. Förordning (2014:1532)

12 a §

  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2014:1532)

13 §

  Ett beslut om att betala ut stöd ska förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet får även förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Förordning (2014:1532)

17 §

  Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2014:1532)

19 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 a och 14 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1050)