Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

17 av 40 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:869). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


4 §

  Riksarkivet är arkivmyndighet för
   1. statliga myndigheter,
   2. sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när det gäller arkiv som härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen,
   3. enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och
   4. Svenska kyrkan när det gäller arkiv som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Förordning (2015:607)

8 §

  Riksarkivet ska tillgängliggöra arkiven för forskning och annat nyttjande, bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och information om arkiven.
Förordning (2014:265)

9 a §

  Riksarkivet ska tillhandahålla tjänster för digitalisering av kulturarvsmaterial. Förordning (2017:1347)

10 §

  Riksarkivet ska främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag.
Förordning (2012:814)

14 a §

  Riksarkivet ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:180)

15 a §

  Riksarkivets samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:180)

17 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Förordning (2020:869)

19 a §

  Vid Riksarkivet finns ett centrum för digitalisering av kulturarvsmaterial. Förordning (2017:1347)

20 §

  Hos Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk verksamhet (Heraldiska nämnden) och ett samarbetsråd för enskilda arkiv.
Förordning (2012:814)

22 §

  Samarbetsrådet för enskilda arkiv ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet.

Samarbetsrådet består av riksarkivarien, som är ordförande, och högst åtta andra ledamöter. Förordning (2012:814)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2012:814)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2012:814)

25 §

  har upphävts genom förordning (2014:265)

26 §

  Har upphävts genom förordning (2012:814)

29 §

  Andra ledamöter och deras ersättare i samarbetsrådet för enskilda arkiv än ordföranden utses av riksarkivarien. Bland ledamöterna ska det finnas företrädare för både Riksarkivet och enskilda arkiv. Förordning (2012:814)

32 §

  Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för
   1. material och tjänster, när myndigheten hjälper sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § och 6 § första stycket med fullgörandet av deras skyldigheter i fråga om arkiven,
   2. digitaliseringstjänster som tillhandahålls åt myndigheter och andra offentliga organ enligt 9 §,
   3. uppdrag som utförs inom det heraldiska området enligt 13 §,
   4. uppdragsverksamhet enligt 15 §.
Förordning (2017:1347)

33 §

  Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter
   1. av sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1-3 och 6 § första stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som överlämnas till Riksarkivet,
   2. av enskilda som avses i 6 § andra stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla enskilda arkiv,
   3. för sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 5 § 4 och 11 §,
   4. för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900),
   5. för digitalisering av kulturarvsmaterial enligt 9 a §, och
   6. för tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.

I 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725) finns bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens författningssamlingar. Förordning (2018:1051)