Förordning (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

7 av 15 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1281). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  De uttryck och beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
Förordning (2009:1107)

3 a §

  I ett ärende om tillstånd att bedriva utbildning enligt 3 § ska Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.
Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1107)

3 b §

  Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt 3 § begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2009:1107)

4 §

  Krav på tillstånd enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar gäller inte utbildningsverksamhet som bedrivs vid Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Polismyndigheten. Förordning (2014:1281)

9 §

  Den som anordnar kunskapsprov ska rapportera till Transportstyrelsen när sökanden avlagt prov.
Förordning (2009:1107)

11 §

  Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd enligt 3 § lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Transportstyrelsen får återta ett överlämnande att anordna kunskapsprov enligt 5 § lagen om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
Förordning (2009:1107)

13 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
   2. utbildningens innehåll,
   3. kompetenskrav hos utbildare,
   4. anordnande av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling,
   5. tillsyn över utbildningsverksamheten och kunskapsproven, och
   6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och denna förordning.
Förordning (2010:1615)

Whoops, looks like something went wrong.