Fordonsförordning (2009:211)

91 av 179 paragrafer (51 %) har ändrats i fordonsförordning (2009:211) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:739). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 kap. 3 §

  I följande författningar finns bestämmelser i nedan angivna ämnen, nämligen
   1. om undantag från denna förordning i militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap,
   2. om färdskrivare i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
   3. om taxameter i taxitrafikförordningen (2012:238),
   4. om registrering av fordon i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, och
   5. om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp av avgaser och andra ämnen i avgasreningsförordningen (2011:345). Förordning (2019:396)

1 kap. 4 §

  I denna förordning avses med:
   - fordonstyp: fordon med en viss uppsättning utmärkande egenskaper som innebär att de inte skiljer sig från varandra i fråga om fordonskategori, tillverkare, tillverkarens typbeteckning eller väsentliga konstruktions- eller formgivningsaspekter,
   - teknisk tjänst: ett organ som har utsetts för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighetens räkning.
Godkännandemyndigheten kan även själv utöva denna funktion,
   - provningsorgan: ett organ som utför provningar enligt fordonslagen (2002:574) och denna förordning.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och i fordonslagen, om inte något annat anges. Förordning (2010:75)

1 kap. 8 §

  Transportstyrelsen är godkännandemyndighet enligt
   1. fordonslagen (2002:574),
   2. denna förordning,
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG. Förordning (2020:739)

1 kap. 9 §

  Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858.
Förordning (2020:739)

1 kap. 10 §

  Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll när det gäller fordon som inte är lekfordon.

Transportstyrelsen ska utöver vad som följer av förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att
   1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
   2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20-22 och 23.2, och
   3. samarbeta med andra enligt artikel 24.4.

Transportstyrelsen får vidare förstöra eller på annat sätt göra fordon som inte är lekfordon obrukbara enligt artikel 29.4 samma förordning. Förordning (2015:933)

2 kap. 1 §

  Ett fordon får användas endast om det är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller bestämmelserna i detta kapitel samt de föreskrifter som myndigheter meddelar med stöd av bestämmelserna i 8 kap.

Undantag från första stycket gäller om ett fordon behöver användas för provkörning eller bogsering av det eller för liknande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller i fall som avses i 11 § 2 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.
Förordning (2019:396)

2 kap. 3 §

  Nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon får saluföras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte
   1. fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten,
   2. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
   3. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar,
   4. fordon som inte är färdigbyggda,
   5. fordon som är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
   6. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla, eller
   7. typgodkända fordon i slutserier som har medgetts undantag enligt 15 kap. 7 § 2 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2020:739)

2 kap. 4 §

  Komponenter och separata tekniska enheter till EG- motorfordon eller släpvagnar till sådana fordon får saluföras eller tas i bruk endast om de uppfyller föreskrivna krav och är märkta på föreskrivet sätt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte komponenter eller separata tekniska enheter som
   1. är särskilt konstruerade eller avsedda för fordon som avses i 3 § andra stycket 1, 2, 3 eller 5,
   2. omfattas av ett tillfälligt typgodkännande som meddelats utomlands som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som avser de nämnda komponenterna eller separata tekniska enheterna,
   3. är avsedda att monteras på fordon som omfattas av ett EG- typgodkännande för fordon i små serier, ett nationellt typgodkännande för fordon i små serier eller ett enskilt godkännande, om godkännandet av fordonet inte inkluderar ett godkännande av motsvarande komponent eller separata tekniska enhet,
   4. är avsedda att monteras i fordon som vid tidpunkten för ibruktagandet inte behövde omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande, eller
   5. är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2020:739)

2 kap. 12 §

  Trots vad som anges i 10 och 11 §§ gäller följande.

Godkännandemyndigheten får i ett enskilt fall besluta att fordon, släpvagnar till fordon eller system, komponenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon som omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande, inte får registreras, säljas eller tas i bruk om de
   1. allvarligt äventyrar trafiksäkerheten,
   2. allvarligt skadar miljön, eller
   3. allvarligt skadar folkhälsan.

Ett beslut enligt andra stycket gäller i högst sex månader. Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta tillverkaren om beslutet och skälen för det. Förordning (2020:739)

2 kap. 13 §

  Ett fordon som enligt 8 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning är undantaget från registreringsplikt ska, när det gäller beskaffenhet och utrustning, anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det får användas i registreringslandet och är i trafikdugligt skick.
Förordning (2019:396)

3 kap. 1 §

  Ett typgodkännande innebär att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet godkänns i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Av 2 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) framgår att typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.
Förordning (2015:933)

3 kap. 2 §

  Tillämpningen för typgodkännande i enlighet med EU- rättsakter framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858. Förordning (2020:739)

3 kap. 6 §

  En ansökan om typgodkännande ska avvisas, om en annan ansökan som avser samma typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet lämnats in tidigare. Förordning (2020:739)

3 kap. 8 §

  Typgodkännande i enlighet med ECE-typgodkännande meddelas på grundval av provning som har utförts av en teknisk tjänst.
Förordning (2020:739)

3 kap. 9 §

  Nationellt typgodkännande för fordon meddelas av Transportstyrelsen på grundval av provning som utförts av styrelsen. Förordning (2010:75)

3 kap. 9 a §

  Nationellt typgodkännande för system, komponenter och separata tekniska enheter meddelas på grundval av provning som har utförts av ett provningsorgan som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett provningsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Förordning (2011:812)

3 kap. 10 §

  Vid provning enligt 9 § ska Transportstyrelsen kontrollera om fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 1 a ska Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet, och
   2. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 2 ska Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet,
   2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, och
   3. förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning. Förordning (2011:352)

3 kap. 10 a §

  Vid provning enligt 9 a § ska provningsorganet kontrollera om systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Förordning (2010:75)

3 kap. 11 §

  Ett typgodkännande ska meddelas för typer av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som motsvarar uppgifterna i den tekniska information som tillverkaren har lämnat, och som uppfyller de tillämpliga tekniska kraven. För nationellt typgodkännande av sådana fordon som anges i 4 § 1 a krävs dessutom att de krav som anges i 10 § andra stycket är uppfyllda. För nationellt typgodkännande av sådana fordon som anges i 4 § 2 krävs att de krav som anges i 10 § tredje stycket är uppfyllda.
Förordning (2020:739)

3 kap. 12 §

  Har upphävts genom förordning (2020:739)

3 kap. 13 §

  Har upphävts genom förordning (2020:739)

3 kap. 14 §

  Har upphävts genom förordning (2020:739)

3 kap. 16 §

  Även om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får ett typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter till fordon inte meddelas om fordonen, systemen, komponenterna eller enheterna utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön eller folkhälsan.
Förordning (2020:739)

3 kap. 17 §

  Har upphävts genom förordning (2020:739)

3 kap. 18 §

  Om en ansökan om typgodkännande beviljas eller avslås eller om ett typgodkännande återkallas ska godkännandemyndigheten utfärda ett typgodkännandeintyg. Om en ansökan beviljas, ska de begränsningar och krav som typgodkännandet har förenats med anges i intyget.

Av typgodkännandeintyget ska det framgå vilket slags typgodkännande det är fråga om. Förordning (2020:739)

3 kap. 19 §

  Har upphävts genom förordning (2020:739)

3 kap. 22 §

  Har upphävts genom förordning (2020:739)

3 kap. 23 §

  Har upphävts genom förordning (2015:933)

3 kap. 24 §

  En tillverkare som innehar ett nationellt typgodkännande för fordon ska utfärda ett intyg om att fordonet överensstämmer med en typ av fordon som har godkänts. Ett sådant intyg om överensstämmelse ska åtfölja varje fordon som har tillverkats i överensstämmelse med den godkända fordonstypen. Intyg om överensstämmelse får dock inte utfärdas för ett fordon som tidigare har tagits upp i ett intyg om överensstämmelse eller typintyg, eller som har godkänts vid en registreringsbesiktning. Förordning (2020:739)

3 kap. 27 §

  Utöver vad som anges i 2 kap. 5 och 5 a §§ fordonslagen (2002:574) upphör ett nationellt typgodkännande av fordon att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen blir obligatoriska.

Om bestämmelserna i första stycket endast är tillämpliga på en variant eller en version av en fordonstyp, upphör typgodkännandet att gälla bara i fråga om denna variant eller version. Förordning (2020:739)

3 kap. 28 §

  Om tillverkningen upphör, om tillverkaren beslutar att återkalla fordon som sålts, registrerats eller tagits i bruk, eller om uppgifterna i det tekniska underlaget eller informationsdokumentet ändras, ska tillverkaren anmäla detta till godkännandemyndigheten.

Tillverkaren ska även anmäla till godkännandemyndigheten om ett nationellt typgodkännande upphör att gälla enligt 2 kap. 5 a § fordonslagen (2002:574) eller enligt 27 §.
Förordning (2020:739)

3 kap. 30 §

  Har upphävts genom förordning (2020:739)

3 kap. 33 §

  Följande typgodkännanden som har meddelats av en godkännandemyndighet i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltiga i Sverige i samma utsträckning som om godkännandet hade meddelats här.
   1. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.
   2. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG.
   3. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.
   4. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.
   5. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.
   6. EU-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruks-fordon, med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar och med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.
   7. ECE-typgodkännanden.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte tillfälliga typgodkännanden som har meddelats i avvaktan på tillstånd från Europeiska kommissionen att få meddela ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området med utnyttjande av teknik eller principer som är oförenliga med bestämmelserna i en eller flera rättsakter.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 4 gäller inte EG- typgodkännanden som avser fordon som tillverkas i små serier.
Förordning (2020:739)

4 kap. 7 §

  Enskilt godkännande meddelas på grundval av provning som har utförts av
   1. ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet,
   2. ett provningsorgan som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller
   3. ett provningsorgan som är ackrediterat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller motsvarande krav. Förordning (2011:812)

4 kap. 8 §

  Ett fordon ska vara registrerat innan det genomgår en provning för enskilt godkännande. Detta gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Ett sådant fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§ samma förordning innan provningen utförs.

Ansökan om enskilt godkännande ska ha lämnats in innan provningen utförs. Förordning (2019:396)

4 kap. 10 §

  Vid provningen ska provningsorganet kontrollera om fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Provningsorganet ska även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet, och
   2. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2011:352)

4 kap. 17 §

  Registreringsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.
Förordning (2010:75)

4 kap. 18 §

  Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktigas. Detta gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Ett sådant fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§ samma förordning innan det registreringsbesiktigas. Förordning (2019:396)

4 kap. 21 §

  Transportstyrelsen får, om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för att det säkert ska kunna identifieras och beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, förelägga fordonsägaren att inom viss tid låta fordonet genomgå en registreringsbesiktning. Transportstyrelsen får i föreläggandet ange vilka uppgifter som saknas.

I fråga om fordon som har tagits i bruk inträder körförbud om föreläggandet inte följs. Förordning (2019:396)

4 kap. 25 §

  I fråga om fordon som avses i 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker, begränsas till vad som anges i 2 kap. 6 § 1 fordonslagen (2002:574). Förordning (2019:396)

4 kap. 26 a §

  Om ett fordon har godkänts vid en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under tid då fordonet var registrerat där, ska besiktningsorganet, på begäran av fordonsägaren och med tillämpning av 6 kap. 11 a § fastställa tidpunkten för den senaste trafiksäkerhetsprovning då fordonet blev godkänt.
Förordning (2016:1217)

4 kap. 28 §

  Ett fordon som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande får godkännas endast om det, utöver vad som anges i 27 § 2, uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet,
   2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner,
   3. förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning, och
   4. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2011:352)

4 kap. 33 §

  Mopedbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning. Förordning (2010:75)

4 kap. 35 §

  Om en godkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre stämmer överens med uppgifterna i ett sådant typintyg eller instrument över mopedbesiktning som har legat till grund för godkännandet, får den inte användas förrän den har godkänts vid en mopedbesiktning. Detsamma gäller om en moped klass II, som är typgodkänd enligt EU-rättsakter på området, har ändrats så att den inte längre stämmer överens med intyget om överensstämmelse.

Trots första stycket får en moped klass II användas för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning. Detsamma gäller om mopeden används av en person som yrkesmässigt eller i ett företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för provkörning i samband med tillverkningen eller reparationen. Förordning (2015:933)

5 kap. 1 §

  Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att
   1. en lätt lastbil ska få användas i taxitrafik,
   2. en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon, i andra fall än som avses i 1, med förare och mot betalning ska få ställas till allmänhetens förfogande för personbefordran,
   3. en personbil ska få användas vid övningskörning i trafikskola,
   4. ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet fordon än en buss eller ett terrängmotorfordon ska få användas för personbefordran,
   5. en bil ska få registreras som utryckningsfordon enligt 2 kap. 11 § 1 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, och
   6. ett fordon med en släpvagn, vilken är förbunden med dragfordonet genom den gemensamma lasten, ska få framföras med en hastighet av 50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 § andra stycket 4 trafikförordningen (1998:1276). Förordning (2019:396)

5 kap. 2 §

  Ett fordon som inte har godkänts vid en lämplighetsbesiktning får, trots det som anges i 1 § 4, användas tillfälligt för personbefordran vid räddningstjänst av en statlig myndighet eller av en kommunal organisation för räddningstjänst. Ett fordon som har kopplats till en traktor får också användas för personbefordran kortaste färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Förordning (2012:478)

5 kap. 3 §

  Lämplighetsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.
Förordning (2010:75)

5 kap. 6 §

  Om ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning godkänns vid en lämplighetsbesiktning, ska besiktningsorganet utfärda ett lämplighetsbevis. Om det föreskrivs villkor för den avsedda användningen, ska detta anges i beviset.
Förordning (2019:396)

5 kap. 7 §

  Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det ska medföras vid sådan personbefordran som avses i 1 § 4 och visas upp för en bilinspektör eller en polisman som begär det.
Handlingen ska vara i sådant skick att den kan läsas utan svårighet. Förordning (2012:478)

6 kap. 1 §

  Löpande kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning sker genom kontrollbesiktning och flygande inspektion.
Kontrollbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet. Förordning (2010:75)

6 kap. 1 a §

  Ett besiktningsorgan får medge att ett fordon som från den 20 maj 2018 tillhör en besiktningspliktig fordonskategori kontrollbesiktas under tiden 1 januari 2018-19 maj 2018 trots att det under denna tid inte råder inställelse- eller besiktningstermin för fordonet. Förordning (2017:840)

6 kap. 2 §

  Kontrollbesiktning kan ske som periodiskt återkommande kontrollbesiktning eller efter föreläggande från Transportstyrelsen, en polisman eller en bilinspektör.
Förordning (2016:1217)

6 kap. 3 §

  Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon som avses i 5-7 och 9 §§.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning av fordon som används under speciella förhållanden, fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på vägar som upplåtits för allmän trafik och fordon som uteslutande används på små öar utan fast förbindelse med fastlandet.
Förordning (2016:1217)

6 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1217)

6 kap. 5 §

  Periodisk kontrollbesiktning ska ske av bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton
   - första gången senast tre år efter den månad då bilen första gången togs i bruk,
   - andra gången senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes, och
   - därefter senast fjorton månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.
Förordning (2016:1217)

6 kap. 6 §

  Periodisk kontrollbesiktning ska ske
   - första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, och
   - därefter senast ett år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Periodisk kontrollbesiktning enligt första stycket ska ske för fordon av följande slag:
   1. Bilar, som inte är EG-mobilkranar, och bildragna släpvagnar med en totalvikt över 3,5 ton.
   2. Utryckningsfordon.
   3. Registrerade motorfordon som används vid övningskörning i en trafikskola.
   4. Registrerade motorfordon som drivs med gas från gasverk på fordonen eller på tillkopplade släpfordon, och registrerade släpfordon på vilka ett sådant gasverk dras.
   5. Registrerade bilar, släpvagnar och släpslädar som används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller taxitrafik.
   6. Registrerade släpvagnar och släpslädar som är inrättade för transport av sjuka och skadade.
   7. Registrerade bilar som används i en uthyrningsrörelse.
   8. Registrerade bilar som används för sådan skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning som inte är yrkesmässig trafik eller taxitrafik.
   9. Registrerade bussar.
   10. Registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp som, med förare mot betalning, ställs till allmänhetens förfogande för personbefordran, och registrerade terrängmotorfordon som används i uthyrningsrörelse. Förordning (2016:1217)

6 kap. 7 §

  Periodisk kontrollbesiktning ska ske
   - första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, och
   - därefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Periodisk kontrollbesiktning enligt första stycket ska ske för fordon av följande slag:
   1. Bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton.
   2. Motorcyklar.
   3. Motorredskap klass I, EG-mobilkranar och släpvagnar som dras av sådana fordon.
   4. Traktor b.
   5. Motorredskap som utgörs av ombyggda bilar enligt kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap.
   6. Traktorer som utgörs av ombyggda bilar.
Förordning (2016:1217)

6 kap. 8 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1217)

6 kap. 9 §

  I stället för vad som anges i 5 § ska personbilar och lätta lastbilar, från och med det kalenderår som infaller trettio år efter fordonsåret, kontrollbesiktas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes. Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret, avses med fordonsår det år när fordonet första gången togs i bruk. Förordning (2016:1217)

6 kap. 10 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1217)

6 kap. 11 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1217)

6 kap. 11 a §

  Om ett fordon varit registrerat i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när det var registrerat där godkändes vid en periodisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska trafiksäkerhetsprovningen vid tillämpningen av 5-7 och 15 §§ jämställas med en kontrollbesiktning som har utförts i Sverige. Förordning (2016:1217)

6 kap. 13 §

  Ett fordon ska godkännas vid en kontrollbesiktning om det
   1. är i trafiksäkert skick,
   2. uppfyller tillämpliga krav i
      a) avgasreningsförordningen (2011:345),
      b) förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, och
      c) föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa förordningar, och
   3. även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.

Fordonet ska godkännas om det har brister som är av endast ringa betydelse. Förordning (2019:396)

6 kap. 15 §

  Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning inom den tid som anges i 3, 5-7 och 9 §§, inträder körförbud för det från och med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning. Förordning (2016:1217)

6 kap. 17 §

  Om ett fordon vid en kontrollbesiktning har sådana brister att det inte kan godkännas, men körförbud inte meddelas, ska fordonsägaren avhjälpa bristerna.
Besiktningsorganet ska förelägga ägaren att inom en viss tid antingen låta fordonet genomgå en ny kontrollbesiktning eller låta reparera och prova fordonet vid en verkstad som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av en verkstad som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Något föreläggande ska dock inte utfärdas om bristerna endast är enkla och inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen.

Om fordonet inte har genomgått en kontrollbesiktning eller godkänts efter provning inom föreskriven tid, inträder körförbud för det.

Den som ställer in ett fordon till reparation och provning vid en ackrediterad verkstad enligt denna bestämmelse ska visa upp föreläggandet.

Om fordonet uppfyller kraven vid provningen får verkstaden utfärda ett intyg om att föreläggandet har följts.

Ackreditering enligt första stycket meddelas på grundval av regler för sådana verkstäder i denna förordning och i Transportstyrelsens föreskrifter som meddelats i anslutning till förordningen. Förordning (2011:812)

6 kap. 23 §

  Flygande inspektion får ske av motordrivna fordon, släpfordon och efterfordon. Förordning (2010:75)

6 kap. 23 a §

  En sådan rapport från flygande inspektion som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska medföras i en buss, en tung lastbil, ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton eller en traktor b. Rapporten ska på begäran visas upp för en bilinspektör eller polisman om den finns tillgänglig och det inte är obehövligt. Förordning (2016:1217)

6 kap. 24 §

  En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om fordonets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har genomgått
   1. en fullständig kontrollbesiktning,
   2. en flygande inspektion, eller
   3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, i något annat land.

Första stycket gäller dock inte
   1. om fordonet är uppenbart bristfälligt,
   2. om kontrollen avser någon annan utrustning än den som kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen, eller
   3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.
Förordning (2016:1217)

6 kap. 28 §

  Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister än som avses i 25-27 §§, ska fordonsägaren avhjälpa dem och förrättningsmannen förelägga denne att inom en viss tid
   1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,
   2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, eller
   3. när det gäller ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, genom ett intyg eller på något annat tillförlitligt sätt styrka för Polismyndigheten att bristerna har avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts inträder körförbud för fordonet.

Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad gäller i fråga om intyg vad som sägs i 17 § tredje och fjärde styckena samt 19 §. Förordning (2019:396)

7 kap. 1 §

  Tekniska tjänster ska anmälas på det sätt som anges i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.
Förordning (2011:812)

7 kap. 3 §

  En teknisk tjänst ska vara etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En teknisk tjänst som är etablerad i Sverige ska vara ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom EES ska vara
   1. anmäld som teknisk tjänst av en behörig myndighet i en medlemsstat inom EES, eller
   2. ackrediterad av ett behörigt ackrediteringsorgan i en medlemsstat inom EES.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom EES men som inte är anmäld eller ackrediterad i en medlemsstat inom EES, ska på annat sätt visa godkännandemyndigheten att den uppfyller kravet på nödvändig kompetens och lämplighet för den uppgift anmälan avser.
Förordning (2019:118)

7 kap. 4 §

  En ansökan om att utses till organ som ska anmälas som teknisk tjänst ska ges in till godkännandemyndigheten.

Om sökanden är etablerad i Sverige ska ett intyg om ackreditering och en bedömningsrapport som avses i 6 § bifogas ansökan.

Om sökanden är etablerad i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska till ansökan bifogas
   1. en bedömningsrapport som har upprättats av en behörig myndighet i en medlemsstat inom EES,
   2. ett intyg om ackreditering som har utfärdats av ett behörigt ackrediteringsorgan i en medlemsstat inom EES, eller
   3. en bedömningsrapport som har upprättats enligt 6 § andra stycket. Förordning (2019:118)

7 kap. 5 §

  Om en statlig myndighet begär att få bli organ som ska anmälas som teknisk tjänst ska ansökan efter beredning överlämnas till regeringen för beslut. En sådan ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i 9 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:812)

7 kap. 8 §

  Har upphävts genom förordning (2011:812)

8 kap. 2 §

  En innehavare av ett nationellt typgodkännande enligt 3 kap. 4 § 1 a ska förse tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon med alla uppgifter som krävs för att tillverkarna ska kunna få
   1. ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter eller ett ECE-typgodkännande för sina komponenter eller separata tekniska enheter, eller
   2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är förbjudna att sälja.

Av 2 kap. 4 a § fordonslagen (2002:574) framgår att information som inte är allmänt tillgänglig inte behöver lämnas ut om inte mottagaren av informationen förbinder sig att hålla denna konfidentiell. Förordning (2020:739)

8 kap. 3 a §

  I 4 kap. 2 h § fordonslagen (2002:574) finns regler om besiktningsorgans oberoende. Ett besiktningsorgans oberoende ska dessutom säkerställas genom ackreditering som kontrollorgan typ A enligt Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för kontrollorgan.
Förordning (2010:75)

8 kap. 3 b §

  En besiktningstekniker enligt 1 kap. 3 § fordonslagen (2002:574) som utför besiktningar enligt samma lag ska ha den utbildning och kompetens som krävs för att kunna utföra besiktningarna.

En sådan besiktningstekniker ska vidare vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan för personer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Certifiering meddelas på grundval av regler om utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker i denna förordning och i Transportstyrelsens föreskrifter som meddelats i anslutning till förordningen. Certifieringen får begränsas till att gälla vissa slag av fordon och besiktningsformer.

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:174)

8 kap. 3 c §

  Vid besiktning ska besiktningsprotokoll föras. En kopia av besiktningsprotokollet ska efter avslutad förrättning överlämnas till fordonets förare. Vid beslut om körförbud eller andra beslut som får överklagas enligt 5 kap. 4 och 5 §§ fordonslagen (2002:574) ska en underrättelse om hur man överklagar beslutet biläggas protokollet och överlämnas till fordonets förare.

Ett sådant besiktningsprotokoll som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska medföras i en buss, en tung lastbil, ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton eller en traktor b. Protokollet ska på begäran visas upp för en bilinspektör eller polisman om det finns tillgängligt och det inte är obehövligt. Förordning (2016:1217)

8 kap. 3 d §

  Besiktningsorganet är skyldigt att anmäla till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll om någon av de personer som lämplighetsprövningen ska avse enligt 4 kap. 2 e § fordonslagen (2002:574) byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer. Förordning (2010:75)

8 kap. 3 e §

  Har upphävts genom förordning (2016:174)

8 kap. 3 f §

  Har upphävts genom förordning (2016:174)

8 kap. 3 g §

  Har upphävts genom förordning (2016:174)

8 kap. 4 §

  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om avgifter för upprättande av bedömningsrapporter enligt 7 kap. 6 §. Föreskrifterna meddelas efter att Ekonomistyrningsverket har hörts.
Förordning (2010:1616)

8 kap. 5 §

  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift
   1. i en ansökan om typgodkännande,
   2. i ett intyg om överensstämmelse eller i ett typintyg,
   3. i ett typgodkännandemärke eller motsvarande märkning,
   4. i samband med provning för ett enskilt godkännande, registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller lämplighetsbesiktning, eller
   5. i en ansökan om att bli utsedd till organ som ska anmälas som teknisk tjänst.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om den oriktiga uppgiften saknat betydelse för frågan om godkännande eller om uppgiften i övrigt inte varit ägnad att vilseleda.
Förordning (2020:739)

8 kap. 9 §

  Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet används i strid mot
   1. körförbud,
   2. bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i
      a) 2 kap. 1 §,
      b) föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning,
   3. bestämmelserna om mopedbesiktning i 2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §,
   4. bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i 5 kap. 1 § 1-4, eller
   5. bestämmelserna om medförande av dokument i 6 kap. 23 a § eller 8 kap. 3 c § andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på föraren, om denne har känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett, samt på den som avses i 2 kap. 14 § andra stycket. Förordning (2016:1217)

8 kap. 16 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. fordons beskaffenhet och utrustning,
   2. omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning,
   3. omfattningen av de kontroller som avses i 2 kap. 11 och 12 §§ fordonslagen (2002:574),
   4. utrustning som används vid den kontroll som avses i 2 kap. 10 § fordonslagen,
   5. den utbildning och kompetens som krävs för polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§ fordonslagen,
   6. den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen hos besiktningsorgan och provningsorgan enligt fordonslagen samt sådana verkstäder som anges i 6 kap. 17 §,
   7. certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompetens som krävs för sådan certifiering,
   8. tekniska tjänster,
   9. tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning,
   10. tillverkares tillhandahållande av information,
   11. skyldighet för besiktningsorgan att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen,
   12. avgifter för tillsyn enligt 5 kap. 3 a-3 c §§ fordonslagen och ärendehandläggning enligt den lagen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
   13. besiktningsorganens förande av protokoll och dokumentationsskyldighet i fråga om fordonsbesiktning,
   14. sådan underrättelseskyldighet för besiktningsorgan som avses i 4 kap. 5 § fordonslagen, och
   15. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av fordonslagen, av denna förordning, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
   1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller användas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,
   2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en övergångsperiod får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och
   3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2020:739)

8 kap. 17 §

  Föreskrifter som avses i 16 § meddelas efter samråd med
   1. Arbetsmiljöverket i frågor som avser utrymmen för den som färdas i lastbilar, traktorer eller motorredskap,
   2. Försvarsmakten i frågor som avser fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,
   3. Polismyndigheten i frågor som avser flygande inspektion och sådan kontroll genom polisman som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574),
   4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som avser fordon som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning eller höjd beredskap enligt vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap. Förordning (2014:1282)

8 kap. 17 a §

  I förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att myndigheter, som för bedömning av överrensstämmelse eller annan teknisk kontroll får meddela särskilda föreskrifter om ackreditering, ska samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Förordning (2011:812)

8 kap. 18 §

  Utöver vad som anges i 4 kap. 13 § får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om och i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna förordning för
   1. ett visst fordon,
   2. en viss fordonstyp,
   3. en viss grupp eller en viss kategori av fordon.

Undantag får föreskrivas eller beslutas om det
   1. behövs med hänsyn till fordonets eller fordonens konstruktion eller användning eller är motiverat av något annat särskilt skäl,
   2. kan ske utan fara för trafiksäkerheten och inte medför någon väsentlig störning för omgivningen eller någon annan avsevärd olägenhet, samt
   3. är förenligt med tillämpliga EU-rättsakter, avtal om ömsesidigt erkännande och reglementen.

Ett undantag enligt första stycket får förenas med villkor.
Förordning (2020:739)

8 kap. 21 §

  Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, och enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprunglig lydelsen.

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 17.1 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, och fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 20.1 i direktivet, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:1217)

8 kap. 23 §

  I fråga om tekniska tjänster som är etablerade utomlands ska godkännandemyndigheten löpande förvissa sig om att organet uppfyller de krav som anges i 7 kap. 2 och 3 §§.


Övergångsbestämmelser

2009:211
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och i övrigt den 29 april 2009.
Förordning (2010:100)