Militärtrafikförordning (2009:212)

16 av 59 paragrafer (27 %) har ändrats i militärtrafikförordning (2009:212) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:397). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 kap. 4 a §

  Bestämmelserna om mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i 4 kap. 10 e § andra meningen trafikförordningen (1998:1276) gäller inte när ett fordon används i tjänsteutövning av personal inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

Försvarsmakten får, efter att ha hört Försvarets materielverk, meddela föreskrifter om verkställigheten av första stycket. Förordning (2018:1494)

1 kap. 5 §

  I fråga om militärt utryckningsfordon ska bestämmelserna om utryckningsfordon i trafikförordningen (1998:1276) tillämpas endast om inte något annat anges i denna förordning. Förordning (2018:1494)

1 kap. 7 §

  Lagen (1998:492) om biluthyrning, förordningen (1998:780) om biluthyrning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafiklagen (2012:211) och taxitrafikförordningen (2012:238) ska inte gälla vid uthyrning av en bil eller ett terrängmotorfordon till Försvarsmakten eller vid tillhandahållande av en bil eller ett terrängmotorfordon med förare mot ersättning vid en militär operation eller militär övning. Förordning (2012:247)

2 kap. 4 §

  Lokala trafikföreskrifter som avses i 3 § ska kungöras enligt bestämmelserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap. 12-13 a §§ trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som har meddelats enligt 3 §. Om det behövs får dock föreskrifterna i stället märkas ut på något annat tydligt sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifterna sätts upp och underhålls.
Förordning (2009:222)

2 kap. 7 §

  Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten eller av någon annan myndighet som deltar i övningen
   - föras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 4 och 6-13 §§, 17 § sjätte stycket, 21 § första stycket, 68-74, 77, 82 och 83 §§, 4 kap. 2-6, 10, 12, 13, 15, 15 a, 17, 17 a, 18, 19-21 och 22 a-22 d §§, 5 kap. 1-5 §§, 6 kap. 1-5 §§ och 9 kap. 1 § första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen, och
   - stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 47 § 3, 48, 49, 49 a, 52-55 §§ och 9 kap. 1 § första stycket 5 trafikförordningen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. Förordning (2018:1564)

2 kap. 11 §

  Lokala trafikföreskrifter som avses i 10 § ska kungöras enligt bestämmelserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap. 12-13 a §§ trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som har meddelats enligt 10 §. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § andra stycket sätts upp.
Förordning (2009:222)

2 kap. 14 §

  I andra fall än vid en militär operation eller övning får ett fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras trots bestämmelserna i 4 kap. 2-6, 12, 13, 15, 15 a, 17, 17 a och 18 §§, 5 kap. 1, 4 och 5 §§ trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen
   1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet,
   2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller lokal eller till ett garage, och
   3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för besiktning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. Förordning (2018:1564)

2 kap. 14 a §

  I fråga om trafik i andra fall än vid en militär operation eller militär övning får bestämmelserna om miljözoner i 11 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) tillämpas. Förordning (2018:1564)

3 kap. 3 §

  Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret och som är avställt ska, när det brukas av Försvarsmakten enligt 10 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, vara försett med en kronskylt. För kronskyltar ska bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av kronskyltar. Förordning (2019:397)

5 kap. 1 §

  Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av någon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, samt fordon som tillverkats för särskilt militärt ändamål, ska vara registrerat i det militära fordonsregistret enligt denna förordning. Det militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten.

Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivna fordon avsedda att föras av gående eller släpfordon som kopplas till ett sådant fordon.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om det militära fordonsregistret. Förordning (2019:397)

5 kap. 6 §

  Ett registrerat fordon ska vara försett med en militär registreringsskylt. Fordonets registreringsnummer ska anges på skylten med gula siffror på svart botten. Om det finns särskilda skäl, får registreringsnumret i stället markeras direkt på fordonet. En sådan markering ska jämställas med en registreringsskylt.

För registreringsskyltar gäller bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning i tillämpliga delar.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av militära registreringsskyltar.
Förordning (2019:397)

5 kap. 8 §

  Ett fordon får antecknas som ett militärt utryckningsfordon i det militära fordonsregistret om det är inrättat för ambulans- eller räddningstjänst och uppfyller kraven på godkänd besiktning eller intyg om överensstämmelse i 2 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Försvarsmakten får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att fordon även i andra fall får antecknas som ett militärt utryckningsfordon. Förordning (2019:397)

5 kap. 10 §

  Vid överlåtelse av ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret, och som enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska vara registrerat i vägtrafikregistret för att få användas, ska utdrag ur det militära fordonsregistret samt, i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast utförd kontrollbesiktning lämnas till den nya ägaren.

Vid överlämnande av registerutdraget ska den nya ägaren underrättas om bestämmelserna i 11 §. Förordning (2019:397)

6 kap. 2 §

  Trots bestämmelserna i 2 kap. 1, 5 och 6 §§ körkortslagen (1998:488) får motorcykel som kräver behörighet A eller B framföras av den som har körkort med behörigheten A1 eller A2 vid militär operation eller militär övning.
Förordning (2012:879)

8 kap. 1 §

  Försvarsmakten får förordna
   1. en militärpolis, trafiksoldat eller annan befattningshavare inom Försvarsmakten med motsvarande utbildning att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i samband med militär övning eller militär operation (trafikpost),
   2. en person enligt 1 att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i andra fall än vid en militär övning och militär operation, när det sker på begäran av Polismyndigheten, varvid bestämmelserna i 6-13, 15, 16 och 18 §§ förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska tillämpas,
   3. en anställd vid Försvarsmakten att utföra kontroll och besiktning av fordon (militär besiktningsman), och
   4. en anställd vid Försvarsmakten att ha uppsikt över övningskörning och förrätta prov för militärt förarbevis.

Ett förordnande enligt första stycket får förenas med villkor.

Försvarets materielverk får förordna en anställd vid Försvarets materielverk till sådan militär besiktningsman som avses i första stycket 3. Förordning (2014:1283)

8 kap. 5 §

  I fråga om fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten eller av andra myndigheter vid deltagande i en militär övning ska bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen (2009:211) och avgasreningslagen (2011:318) tillämpas på den eller de befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad eller motsvarande tjänsteställning som
   1. utsetts att ansvara för fordonen, eller
   2. utsetts att bestämma hur fordonen ska brukas, när det gäller fordon som tillhör eller brukas av andra myndigheter än Försvarsmakten.

Har en befattningshavare som avses i första stycket gjort vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse, och en sådan ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade. Förordning (2011:353)