Starkströmsförordning (2009:22)

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i starkströmsförordning (2009:22) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1614). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Starkströmsförordning (2009:22) upphävdes 2017-07-01 genom SFS 2017:218


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


19 §

  Försvarsmakten får i den utsträckning som behövs för att förebygga person- eller sakskada på grund av el eller risk för hinder för trafiken meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet för den som avser att påbörja ledningsdragning inom ett område som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Förordning (2010:531)

20 §

  Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 4-8 och 10 §§, 13 § första stycket och 14 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilt fall besluta om undantag från 13 § andra stycket. Styrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1614)