Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2010). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Till ledning för fördelning av statliga medel ska Trafikverket upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur. Planen ska vara trafikslagsövergripande. Förordning (2010:160)

2 §

  Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får omfatta
   1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,
   2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för hela det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,
   3. drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga järnvägsnätet, stationer och terminaler,
   4. åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och järnvägsnäten,
   5. räntor och amorteringar för lånefinansierade investeringar,
   6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
   7. investeringar i och förbättringar av busshållplatser längs det statliga vägnätet om hållplatserna ingår i ett nationellt prioriterat nät för kollektiv-trafik som ska vara användbart för personer med funktionsnedsättning.
Förordning (2010:160)

6 §

  Innan den nationella planen för transportinfrastruktur upprättas ska synpunkter inhämtas från länsstyrelserna, de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transportinfrastruktur enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, kommunerna och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen. Förordning (2018:2010)

7 §

  När den nationella planen för transportinfrastruktur har upprättats ska yttranden över planen inhämtas från
   1. berörda statliga myndigheter,
   2. länsstyrelserna,
   3. de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transportinfrastruktur,
   4. organisationer, och
   5. andra som kan ha ett väsentligt intresse av den.

Kommunerna ska ges tillfälle att yttra sig över planen.
Förordning (2018:2010)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2018:2010)

11 §

  Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen sänds till
   1. berörda statliga myndigheter,
   2. Försvarsmakten,
   3. länsstyrelserna,
   4. de som upprättar och fastställer länsplaner för regional transport-infrastruktur, och
   5. kommunerna.
Förordning (2018:2010)