Förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

4 av 18 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1147). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut upphävdes 2014-01-01 genom SFS 2013:1020


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


3 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. svara för tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
   2. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
   3. svara för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581),
   4. ansvara för kontrollen av dokument m.m. för vintransporter enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
   5. se till att regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar för är kostnadseffektiva och enkla att förstå för medborgare och företag,
   6. förse regeringen med information och beslutsunderlag där samhällsekonomiska aspekter i förekommande fall har vägts in,
   7. analysera utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och hur de fördelas efter könstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, hbt- identitet, funktionsnedsättning och ålder,
   8. ställa samman och sprida forskningsresultat till kommuner, landsting och den ideella sektorn om effektiva metoder och strategier inom folkhälsoområdet, särskilt inom områdena barns och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande, samt stödja tillämpningen av dessa strategier och metoder,
   9. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedömningar och lokala välfärdsbokslut, samt stödja tillämpningen av dessa metoder, samt
   10. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-, narkotika och tobaksområdet. Förordning (2010:1644)

5 §

  Myndigheten ska samordna och lämna underlag till regeringen (Socialdepartementet) inför återkommande rapportering till
   1. EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om konsumtion, vanor, skadeutveckling och policyutveckling för alkohol och tobak, och 2. FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC).
Förordning (2011:1147)

6 §

  Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) för
   1. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN),
   2. EU:s hälsoprogram, och
   3. icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom WHO:s Europaregion.
Förordning (2011:1147)

15 §

  Myndigheten får meddela föreskrifter i enlighet med vad som anges i
   1. alkohollagen (2010:1622),
   2. lagen (1999:429) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
   3. tobakslagen (1993:581), och
   4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Förordning (2010:1644)