Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

2 av 29 paragrafer (7 %) har ändrats i förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:797). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag upphävdes 2013-01-15 genom SFS 2012:872


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-16


16 §

  Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför tillämpad forskning och experimentell utvecklingsverksamhet får lämnas till små och medelstora företag.

Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med återbetalningsskyldighet.

Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier inför tillämpad forskning och till 50 procent av kostnaderna för studier inför experimentell utvecklingsverksamhet.

Stödbelopp till enskilda projekt får inte överskrida de särskilda tröskelvärden som följer av bestämmelserna i 3 § första stycket, varigenom individuell anmälan till Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) inte aktualiseras.
Förordning (2010:797)

25 §

  I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 107 i EUF-fördraget finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt om återkrav av stöd i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (2010:797)

Whoops, looks like something went wrong.