Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

5 av 16 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1059). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan upphävdes 2014-06-01 genom SFS 2014:159


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till
   1. en kommun,
   2. en enskild som har godkänts som huvudman för förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), eller
   3. Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en kommuns uppgifter inom förskolan enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen.

Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman.

Med förskolepersonal avses i denna förordning förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan samt barnskötare och personal med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan. Förordning (2011:436)

3 §

  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar som
   1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
   2. deltar i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal eller i motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (2011:1059)

5 §

  Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 3 § 2 eller 4 § 2 om förskolepersonalen
   1. deltar i utbildningen under arbetstid,
   2. är tjänstledig under utbildningen, eller
   3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att huvudmannen betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av förskolepersonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen. Förordning (2009:558)

6 §

  Statsbidrag enligt 3 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett schablonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng. Statens skolverk får meddela föreskrifter om beloppets storlek.

Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskolepersonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen, lämnas inte statsbidrag för den överstigande delen. Förordning (2009:558)

7 §

  Statsbidrag enligt 4 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett schablonmässigt bestämt belopp per verksamhetspoäng eller motsvarande. Statens skolverk får meddela föreskrifter om beloppets storlek.

Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskolepersonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen, lämnas inte statsbidrag för den överstigande delen. Förordning (2009:558)