Studiestödsdataförordning (2009:321)

7 av 18 paragrafer (39 %) har ändrats i studiestödsdataförordning (2009:321) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1126). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


3 §

  Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga om
   1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och
   2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt barnbidrag för den person som fyller 16 år endast avse namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum och bankkonto.

Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i fråga om den eller de som i annat fall kan få studiehjälp utbetalad för den person som fyller 16 år.
Förordning (2018:1362)

4 §

  Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga om
   1. den person som har antagits till en utbildning endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat och den utbildning som antagningen avser, och
   2. barn som den person som har antagits till en utbildning är vårdnadshavare för endast avse personnummer, samordningsnummer eller födelsetid. Förordning (2018:1362)

5 §

  För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas. Förordning (2018:1362)

6 §

  För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av studiestöd och studietid behandlas. Förordning (2018:1362)

9 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att meddela föreskrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1126)

15 §

  Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare    Personuppgifter
Allmän
förvaltningsdomstol   Uppgifter som krävs för prövning 
      av överklagade beslut som Centrala 
      studiestödsnämnden har fattat. 
Bank eller annan
betalningsförmedlare  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      kontonummer, belopp, 
      utbetalningsdatum och aviseringstext.
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om
studiestöd för studier  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, typ 
      av bevis, giltighetstid för beviset 
      och under vilken tidsperiod den 
      studerande har beviljats studiestöd 
      för studier.
Inkassoföretag    Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      skulduppgifter, den åtgärd som Centrala 
      studiestödsnämnden begär att 
      inkassoföretaget ska vidta och orsak 
      till en återkallelse av begäran.
Kommun      - Personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, kommunkod, 
      läroanstaltens kod, studieväg, klass, 
      studietid, tid för studieavbrott och 
      närvaro på läroanstalten i fråga om 
      studerande som har fått studiehjälp och 
      som ansökt om stöd till inackordering 
      enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800),
      - namn, adress, personnummer och 
      samordningsnummer för betalningsmottagare 
      av studiehjälp, och
      - namn, personnummer eller samordningsnummer, 
      adress och tidigare studiestöd för att 
      kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter 
      enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, 
      uppgift om den studerande har beviljats 
      studiestartsstöd samt uppgifter om kommunens 
      elektroniska åtkomst till personuppgifter hos 
      Centrala studiestödsnämnden.
Kronofogdemyndigheten  Uppgifter som krävs för handläggning av 
      ärenden enligt lagen (1990:746) om 
      betalningsföreläggande och handräckning 
      och mål enligt lagen (1993:891) om indrivning 
      av statliga fordringar m.m. som initieras av 
      Centrala studiestödsnämnden.
Migrationsverket  Uppgift om att en person som har fyllt 18 
      men inte 21 år har beviljats studiehjälp 
      enligt studiestödslagen (1999:1395), som 
      krävs för prövningen av om en kommun har rätt 
      till ersättning enligt förordningen (1990:927) 
      om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
      eller enligt förordningen (2010:1122) om statlig 
      ersättning för insatser för vissa utlänningar, 
      samt namn, personnummer och samordningsnummer.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär
det      Namn, adress, den studerandes länskod, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, studievägskod, 
      årskurs, läroanstaltens namn, utbildningens namn 
      och läroanstaltens länskod.
Polismyndigheten   Uppgifter som krävs dels för att Centrala 
      studiestödsnämnden ska kunna göra anmälningar 
      enligt bidragsbrottslagen (2007:612), dels för 
      Polismyndighetens handläggning av sådana 
      anmälningar.
Skatteverket    Uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att lämna kontrolluppgifter eller 
      uppgifter om betalningsmottagare i 
      arbetsgivardeklarationer enligt 
      skatteförfarandelagen (2011:1244) och uppgifter 
      som krävs för att fullgöra skyldigheten att 
      underrätta Skatteverket enligt 
      folkbokföringsförordningen (1991:749).
Transportstyrelsen  Namn och personnummer i ärenden om körkortslån 
      enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån.
Örebro kommun    Namn, personnummer, samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av Centrala 
      studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag 
      enligt förordningen (1995:667) om bidrag till 
      vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan 
      som utbetalas till Örebro kommun för kostnad 
      för kost, logi och annan service i samband med 
      boendet som kommunen tillhandahåller samt den 
      totala kostnaden för sådant.
Överklagandenämnden
för studiestöd     Uppgifter som krävs för prövning av överklagade 
      beslut som Centrala studiestödsnämnden har fattat. 
Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2019:22)

16 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Riksarkivet får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för redovisningsändamål.

Sådana föreskrifter får avvika från bestämmelserna om gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen (2009:287).
Förordning (2020:1126)