Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

11 av 17 paragrafer (65 %) har ändrats i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1299). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  Om det finns medel får stöd ges enligt denna förordning till lokala vattenvårdsprojekt som genomförs
   1. av en kommun eller en ideell sammanslutning,
   2. i samverkan mellan kommuner eller mellan ideella sammanslutningar, eller
   3. i samverkan mellan kommuner och ideella sammanslutningar.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:1299)

2 §

  Stöd får ges till lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att nå miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Stödet ska avse framtagande av planer, information, genomförande, uppföljning och utvärdering i fråga om
   1. åtgärder som
      a) minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensedimenten i sjöar och kustvatten (internbelastning),
      b) ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller
      c) på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön,
   2. åtgärder som syftar till att minska spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön,
   3. omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn), eller
   4. andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, eller god miljöstatus i havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Förordning (2017:1299)

2 a §

  Stöd får också ges till kommuner och ideella sammanslutningar för att i avrinningsområden stärka sådant åtgärdsarbete som avses i 2 § 1. Förordning (2017:1299)

3 §

  Stöd får inte
   1. avse åtgärder som
      a) har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd, eller
      b) följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
   2. avse kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning. Förordning (2017:1299)

4 §

  Stödet får avse
   1. högst 90 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder i fråga om åtgärder som avses i 2 § 1 a,
   2. högst 80 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder i fråga om övriga åtgärder som avses i 2 §, och
   3. högst 80 procent för kostnader som avses i 2 a §.
Förordning (2017:1299)

5 §

  En ansökan om stöd enligt 2 § eller 2 a § ska innehålla uppgifter om
   1. vilken eller vilka kommuner eller ideella sammanslutningar som ansöker om stödet och vilka andra som deltar i eller ger finansiering till projektet,
   2. det vattenvårdsprojekt som ska genomföras,
   3. vilka resultat som avses att uppnås på kort och lång sikt och vilka åtgärder och metoder som ska användas för att nå resultaten och för att följa upp och utvärdera att resultaten nås,
   4. hur effektivt projektet bidrar till minskade mängder av fosfor och kväve i relation till åtgärdsbehoven, om ansökan avser stöd enligt 2 § 1,
   5. hur effektivt åtgärderna eller vattenvårdsprojektet bidrar till uppfyllande av relevanta miljökvalitetsmål, och
   6. en tidplan för genomförande av vattenvårdsprojektet, uppföljning och utvärdering.

Om ansökan avser stöd enligt 2 § ska den dessutom innehålla uppgifter om beräknade kostnader för de åtgärder som är stödberättigade, hur stor andel av dessa kostnader som stödet är avsett att omfatta och i vilken omfattning stöd för samma åtgärder har sökts eller getts enligt någon annan författning. Förordning (2017:1299)

7 §

  När länsstyrelsen prövar en ansökan om stöd enligt denna förordning ska den särskilt beakta hur väl åtgärden med hänsyn till totalkostnaden bidrar till att nå de mål som avses i 2 §. Förordning (2017:1299)

10 §

  Den som har fått stöd enligt 2 eller 2 a § ska efter att projektet har genomförts i en slutrapport till länsstyrelsen redovisa
   1. vilka resultat som åtgärderna eller projektet har medfört,
   2. hur effektivt åtgärderna eller projektet har bidragit till uppfyllande av miljökvalitetsmål,
   3. hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts,
   4. kostnaden för vattenvårdsprojektet som omfattas av stödet, och
   5. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna eller projektet är avsedd att genomföras. Förordning (2017:1299)

12 §

  Länsstyrelsen ska fortlöpande följa utvecklingen i länet i fråga om de vattenvårdsprojekt som har getts stöd enligt denna förordning.

Länsstyrelsen ska till Havs- och vattenmyndigheten rapportera preliminära och slutliga beslut om stöd. Förordning (2011:638)

14 §

  Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Förordning (2014:1060)

15 §

  Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. stödberättigande åtgärder enligt 2 §, och
   2. vad som krävs av en ansökan enligt 5 § och rapporter enligt 9, 10 och 12 §§. Förordning (2011:638)