Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

17 av 21 paragrafer (81 %) har ändrats i förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:456). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:937


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkesvux) samt viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Statsbidrag får även lämnas för sådan utbildning som avses i första stycket om den kombineras med
   1. utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning,
   2. utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom särskild utbildning för vuxna, eller
   3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
Förordning (2016:456)

1 a §

  Med yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och som består av
   1. orienteringskurser,
   2. nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom yrkesprogram, eller
   3. sådana kurser som avses i 7 b §. Förordning (2012:295)

1 b §

  Med viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå avses i denna förordning sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och som består av kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap.
Förordning (2013:1114)

1 c §

  Med yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå avses i denna förordning sådan särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och som består av kurser inom ämnen som i gymnasiesärskolan utgör yrkesämnen inom nationella program.
Förordning (2012:295)

2 §

  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med ett belopp per årsstudieplats eller, när det gäller sådan utbildning som avses i 7 b §, med ett belopp per deltagarplats i heltidsutbildning.

I stället för det som anges om en årsstudieplats i 2 kap. 2 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning gäller 7-7 b §§ denna förordning. Förordning (2012:295)

3 §

  Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan utbildning enligt 1 a eller 1 b § som statsbidrag har lämnats för enligt denna förordning. I stället ska, om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden. Förordning (2013:1114)

4 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får, om det finns tillgång på medel, lämnas till en kommun för utbildning, om
   1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för,
   2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
   3. kommunen erbjuder en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en deltagares tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
   4. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och
   5. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §, urvalsregeln i 3 § tillämpas på utbildningen.

Statsbidrag för viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får bara lämnas om deltagaren i sådan utbildning också deltar i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå hos kommunen. Den teoretiska kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av deltagarens utbildning enligt denna förordning.

Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete.
Förordning (2013:1114)

5 §

  Statsbidrag lämnas efter ansökan.

Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå
   1. vilken inriktning eller vilket yrkesområde som kommunen ansöker om statsbidrag för,
   2. hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning och i förekommande fall verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska omfatta,
   3. om två eller flera kommuner ansöker gemensamt eller samverkar om utbildningen,
   4. att utbildningen inbegriper en sådan möjlighet som avses i 4 § första stycket 3, om det finns deltagare som behöver den möjligheten,
   5. hur utbildningen har planerats, och
   6. vilket behov som finns av utbildningen.

Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2013:1114)

6 §

  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt.
Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2011:500)

7 §

  För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng. Förordning (2012:295)

7 a §

  För orienteringskurser och kurser enligt 1 b § lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienterings-kurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma person, även om personen deltar i flera orienteringskurser. För en person som deltar i utbildning enligt denna förordning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare får dock statsbidrag lämnas för orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200 får avse andra orienteringskurser. Förordning (2016:456)

7 b §

  För de nationella kurser som ingår i en utbildning till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter lämnas statsbidrag för en deltagarplats i heltidsutbildning.
Förordning (2010:2017)

7 c §

  För de kurser som ingår i en yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som vid heltidsstudier omfattar 800 verksamhetspoäng. Förordning (2013:1114)

8 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en årsstudieplats ska motsvara fler verksamhetspoäng än vad som anges i 7 § och fler eller färre verksamhetspoäng än vad som anges i 7 c § och hur statsbidrag enligt 7 c § ska beräknas. Förordning (2013:1114)

8 a §

  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till arbetslöshetens omfattning i kommunerna. Skolverket ska även beakta i vilken utsträckning kommunerna samverkar med andra kommuner i syfte att bredda utbudet av sådan utbildning som bidrag lämnas för enligt denna förordning och i vilken utsträckning de erbjuder modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål för elever som behöver sådant stöd.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan utbildning som avses i 7 b §. Förordning (2016:101)

9 §

  Statens skolverk betalar ut statsbidrag.
Förordning (2013:1114)

13 §

  Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt om statsbidrag enligt denna förordning om kommunen
   1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som kommunen har ansökt om, och
   2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, viss teoretisk kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå utöver vad kommunen tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2012:295)